Неорганическая химия

Задачи по неорганической химии
Контрольні роботи і задачі з хімії
З 1,35 г оксиду металу виходить 3,15 г його нітрату. Обчисліть еквівалентну масу цього металу та вкажіть, який це метал.
З 1,3 г гідроксиду металу виходить 2,85 г його сульфату. Обчисліть
еквівалентну масу цього металу та вкажіть, який це метал.
Оксид тривалентного елемента містить 31,58 % Оксигену. Обчисліть
еквівалентну, мольну й атомну маси цього елемента. Який це елемент?
Чому дорівнює за н.у. еквівалентна маса водню? Обчисліть еквівалентну масу металу, якщо на відновлення 1,017 г його оксиду витратилося 0,28 л водню (н.у.).
Ізотоп Силіцію−30 утворюється при бомбардуванні б-частинками ядер атомів Алюмінію−27. Складіть рівняння цієї ядерної реакції та напишіть його в скороченій формі.
Напишіть електронні формули атомів елементів з порядковими номерами 14 і 40 Скільки вільних d-орбіталей в атомів останнього елемента?
Напишіть термохімічне рівняння реакції між СО (г) і воднем, у результаті якої утворюються СН4 (г) і Н2О(г). Скільки теплоти виділиться під час цієї реакції, якщо було отримано 67,2 л метану в перерахуванні на нормальні умови?
При згорянні 11,5 г рідкого етилового спирту виділилося 308,71 кДж теплоти. Напишіть термохімічне рівняння реакції, у результаті якої утворяться пари води і карбон діоксид. Обчисліть теплоту утворення С2Н5ОН(ж).
На основі стандартної теплоти утворення й абсолютної стандартної ентропії відповідних речовин обчисліть G0298 реакції, що перебігає за рівнянням
4NНз (г) + 5О2 (г) = 4NO(г) + 6Н2О (г).
Чи можлива ця реакція за стандартних умов?
Напишіть вираз для константи рівноваги гомогенної системи: N2 + 3H2 ↔2NH3.
Як зміниться швидкість прямої реакції – утворення амоніаку, якщо збільшити концентрацію водню в три рази?
Чому при зміні тиску зміщується рівновага системи N2 + 3H2 ↔2NH3 і не зміщується рівновага системи N2 + O2 = 2NO? Відповідь обґрунтуйте на основі розрахунку швидкості прямої та зворотної реакції в цих системах до і після зміни тиску. Напишіть вираз для констант рівноваги кожної з даних систем.
На нейтралізацію 31 см3 0,16 н розчину лугу потрібно 217 см3 розчину H2SO4. Чому дорівнює нормальність і титр розчину Н2SO4?
Обчисліть процентну концентрацію водного розчину гліцерину С3Н5(ОН)3, якщо відомо, що цей розчин кипить при 100,39 °С. Кріоскопічна або ебуліоскопічна константа води 0,52°.
Обчисліть температуру кипіння 15 %-ного водного розчину пропилового спирту С3Н7ОН. Ебуліоскопічна константа води 0,52°.
Напишіть рівняння електролітичної дисоціації наведених нижче сполук. Запишіть вираз констант нестійкості для комплексних іонів. Наведіть приклади утворення і методів руйнування цих сполук (рівняння реакцій).
[Co(NH3)6]SO4 [Ni(NH3)6](OH)2 K3[Fe(CN)6]
H2[HgCl4] (NH4)2[Co(SCN)4] [Cu(NH3)4]SO4
Молекулярні й іонно-молекулярні рівняння реакцій взаємодії в розчинах між: NaHCO3 і NaOH; K2SiО3 і HCl; BaCl2 і Na2SO4.
На основі електронних рівнянь розставте коефіцієнти в рівнянні реакції, що відбувається за схемою:
Na2SO3 + КмnO4 + Н2О = Na2SO4 + MnО2 + КОН,
Н2S + Cl2 + Н2О — H2SO4 + НСl.
Збільшиться, зменшиться чи залишиться без зміни маса кадмієвої пластинки при взаємодії її з розчинами: АgNOз; ZnSO4; NiSO4? Чому? Складіть електронні та молекулярні рівняння відповідних реакцій.
Електроліз розчину КI проводили при силі струму 4 А протягом 1,5 год. Складіть електронні рівняння процесів, що відбуваються на вугільних електродах, і обчисліть об’єм речовини, що виділились на катоді й аноді?
Як впливає рН середовища на швидкість корозії заліза і цинку? Чому? Складіть електронні рівняння анодного і катодного процесів атмосферної корозії цих металів.

Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.