Химия 12 задач вариант КР 6

1.00 $

Категория:

Описание

№6
Чому дорівнює за н.у. еквівалентна маса водню? Обчисліть еквівалентну масу металу, якщо на відновлення 1,017 г його оксиду витратилося 0,28 л водню (н.у.).
26. Ізотоп Нікелю −57 утвориться при бомбардуванні -частинками ядер атомів Феруму−54. Складіть рівняння цієї ядерної реакції та напишіть його в скороченій формі.
№46
Тепловий ефект якої реакції дорівнює теплоті утворення NO? Обчисліть теплоту утворення NO, виходячи з наступних термохімічних рівнянь:
4NН3 (г) +5О2(г) =4NO(г) +6 Н2О(ж);  Н = – 1168,80 кДж/моль.
4 NH3(г) + 3О2(г) = 2N2 (г) + 6 Н2О (ж);  Н = 1530,28 кДж/моль.
№ 66
Чим можна пояснити, що за стандартних умов неможлива екзотермічна реакція?
Н2(г) + СО2( г) = СО(г) + Н2О(ж) ; Н = – 2,85 кДж
Знаючи тепловий ефект реакції й абсолютні стандартні ентропії відповідних речовин, визначте G0298 цієї реакції.
№86
№ 126
Обчисліть мольну масу неелектроліту, якщо розчин містить 2,25 г цієї речовини в 250 г води та кристалізується при −0,279 °С. Кріоскопічна константа води 1,86°.
№ 106.
Скільки і якої речовини залишиться в надлишку, якщо до 75 см3 0,3 н розчину Н2SO4 додати 125 см3 0,2 н. розчину КОН?
№ 146
Напишіть рівняння електролітичної дисоціації наведених нижче сполук. Запишіть вираз констант нестійкості для комплексних іонів.
[Cd(NH3)4](NO3)2
Na[Ag(S2O3)]
№ 166
Складіть молекулярні й іонно-молекулярні рівняння реакцій взаємодії в розчинах між: a) CuSO4 і H2S; б) BaCO3 і HNO3; в) FeCl і KOH.
№ 186
Виходячи зі ступеня окислювання Фосфору в сполуках РНз, НзРO4, НзPOз, визначте, яка з них є тільки окислювачем, тільки відновником, а яка може виявляти як окисні, так і відновні властивості. Чому? На основі електронних рівнянь розставте коефіцієнти в рівнянні реакції, що відбувається за схемою:
Pb + НNO3 S + Рb(NО3)2 + NO + Н2О.
№ 206
Потенціал срібного електрода в розчині АgNOз склав 95 % від значення його стандартного електродного потенціалу.Чому дорівнює концентрація іонів Аg+ (моль/л) ?
№226
Електроліз розчину сульфату деякого металу проводили при силі струму 6 А протягом 45 хв, у результаті чого на катоді виділилося 5,49 г металу. Обчисліть еквівалентну масу металу.
№246
Залізний виріб покрили нікелем. Яке це покриття — анодне чи катодне? Чому? Складіть електронні рівняння анодного і катодного процесів корозії цього виробу при порушенні покриття у вологому повітрі й у хлороводневій (соляній) кислоті. Які продукти корозії утворяться в першому та в другому випадках?