Термодинаміка та теплопередача

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

В контрольній роботі слухач-заочник повинен відповісти на 2 теоретичних питання і розв’язати 5 задач.

ПИТАННЯ

1.'

Характеристики теплового стану системи. 2.'

Характеристики інтенсивності теплового обміну між теплофізичними системами. 3.'

Способи теплообміну між теплофізичними системами. 4.'

Теплоємність речивин і матеріалів(питома, об’ємна, молярна, формули зв’зку). 5.'

Теплоємність речовини. Дійсна і середня теплоємність. 6.'

Поняття теплопровідності, коефіцієнт теплопровідності. Від чого залежить коефіцієнт теплопровідності? 7.'

Вивести рівняння теплопровідності Фур’є для плоскої одношарової стінки. 8.'

Вивести рівняння теплопровідності Фур’є для плоскої багатошарової стінки. 9.'

Вивести рівняння теплопровідності Фур’є для циліндричної одношарової стінки. 10.'

Вивести рівняння теплопровідності Фур’є для циліндричної багатошарової стінки. 11.'

Викласти методику розрахунку задач стаціонарної телопровідності методом послідовних наближень. 12.'

Природа теплообміну конвекцією. Закон конвективного теплообміну Н’ютона, коефіцієнт тепловіддачі. 13.'

Елементи теорії подібності. Критерії подібності. 14.'

Теореми теорії подібності. Критеріальне рівняння подібності. 15.'

Методика визначення коефіцієнта тепловіддачі використовуючи теорію подібності. 16.'

Охарактеризувати конвективний теплообмін на пожежі. 17.'

Природа променевого теплообміну.Навести приклади промене вого теплообміну в природі і на пожежі. 18.'

Сформулювати основні закони променевого теплообміну, дати графічне тлумачення. 19.'

Висновки з законів променевого теплообміну що найчастіше використовуються в практиці пожежної справи. 20.'

Дати характеристику випромінювання факелу полум при пожежі. 21.'

Дати визначення ступеня чорноти тіла.Використання в практиці пожежної справи, приведена ступень чорноти для двох тіл. 22.'

Променевий теплообмін між нескінченно паралельними пластинами.(вивести рівняння використовуючи закон Стефана-Больцмана) 23.'

Променевий теплообмін між тілами довільно орієнтованими в просторі. Коефіцієнт опромінення. 24.'

Визначення коефіцієнта опромінення для площадки dF і тіла з кінцевою площею поверхні зведеної до прямокутної форми. 25.'

Методика визначення беспечних відстаней та протипожежних розривів. 26.'

Теорія теплових екранів. 27.'

Методика розрахунку теплових екранів. 28.'

Застосування теплових екранів в практиці пожежної справи 29.'

Складний теплообмін при стаціонарному режимі.Термічний опір теплопередачі. 30.'

Вивести рівняння теплопередачі для плоскої і циліндричної одношарових стінок. 31.'

Пояснити суть критичного діаметра теплової ізоляції для циліндричної стінки, записати формулу. 32.'

Класифікація та основні схеми теплообмінних апаратів. Пожежна небезпека теплообмінних апаратів. 33.'

Методика перевірочного розрахунку теплообмінних апаратів. 34.'

Тепловий баланс при пожежі в приміщенні. 35.'

Пожежне навантаження приміщення та методика його розрахунку. 36.'

Температурний режим при пожежі в приміщенні, фактори що на нього впливають. 37.'

Стандартний температурний режим. Поняття вогнестійкості будівельних конструкцій. 38.'

Методика розрахунку реального температурного режиму при пожежі в приміщенні використовуючи номограму. 39.'

Поняття нестаціонарної теплопровідності. Диференціальне рівняння нестаціонарної теплопровідності, коефіцієнт температуропровідності. 40.'

Основна задача нестаціонарної теплопровідності та способи її розв’язання. 41.'

Граничні умови теплообміну тіла з довкіллям. 42.'

Розв’язок диф. рівняння нестаціонарної теплопровідності для граничних умов 1-го роду. 43.'

Розв’язок диф. рівняння нестаціонарної теплопровідності для граничних умов 2-го роду. 44.'

Розв’язок диф. рівняння нестаціонарної теплопровідності для граничних умов 3-го роду. 45.'

Аналітична методика розрахунку задач нестаціонарної теплопровідності для граничних умов 1-го роду. 46.'

Аналітична методика розрахунку задач нестаціонарної теплопровідності для граничних умов 2-го роду. 47.'

Аналітична методика розрахунку задач нестаціонарної теплопровідності для граничних умов 3-го роду. 48.'

Методика розрахунку задач нестаціонарної теплопровідності при стандартному температурному режимі. Формула Яковлева. 49.'

Наближені методи розрахунку задачі нестаціонарної теплопровідності.Метод кінцевих різниць. 50.'

Методика розрахунку температурного поля за умов реальної пожежі.

З А Д А Ч І.

Задача 51. (а, б, в, г, д). Протягом усього часу пожежі в приміщенні розміром 8х7х2.5м. виділилось а) 600МДж,б)500МДж,в)400МДж,г)550МДж,д)650МДж. тепла. Густина теплового потоку протягом усього часу складала 700Вт/м. Визначити скільки годин продовжувалась пожежа.

Задача 52. (а, б, в, г, д).Визначити коефіцієнт теплопровідності матеріалу за допомогою якого можна досягти зменшення температури в плоскій стінці на а)320С,б)200С,в)220С,г)280С,д)300С при густині теплового потоку 750Вт/м.і товщині стінки 150мм

Задача 53. (а, б, в, г, д).Визначити густину теплового потоку через плоску двохшарову стінку загальною товщиною 140мм. виготовлену з а)червоної цегли λ=0,455+0,000232tm б)силікатна цегла в)шамотна цегла г)керамзитобетон(950)д)керамзитобетон(1030)і оштукатуреною вапняно-пісчаною сумішю λ=0.7 Bт/моС завтовшки 15мм. Температура з боку штукатурки 28С, а з боку цегли -12С.

Задача 54. (а, б, в, г, д). Визначити температуру зовнішньої сторони стінки приміщення, якщо густина теплового потоку 150 Вт/м2, а температура стінки у приміщенні 30 оС. Стінка виконана з а)червоної цегли λ=0,455+0,000232tm б)силікатна цегла в)шамотна цегла г)керамзитобетон(950)д)керамзитобетон(1030)товщиною 250мм.Задачу розв’язати методом послідовних наближень.

Задача 55. (а, б, в, г, д).Визначити густину теплового потоку через плоску одношарову стінку виготовлену з червоної цегли λ=0,455+0,000232tm товщиною 250мм., якщо температури сторін стінки а)430С і 90С.б)400С і 80С в)500С і 120С г)420С і 100С д)380С і 70С

Задача 56. (а, б, в, г, д). Температура на сторонах плоскої стінки відповідно 330С і 150С. Стінка виготовлена з а)червоної цегли λ=0,455+0,000232tm б)силікатна цегла в)шамотна цегла г)керамзитобетон(950)д)керамзитобетон(1030), товщиною 125мм. Визначити необхідний коєфіцієнт теплової ізоляції матеріалу для забезпечення зменшення температури до 90С, якщо товщина теплоізоляційного шару неповинна перевищувати 20мм.

Задача 57. (а, б, в, г, д). Визначити температуру на внутрішній стороні стінки приміщення, якщо густина теплового потоку 120 Вт/м2, а температура зовнішньої стінки -10 оС. Стінка виконана з а)червоної цегли λ=0,455+0,000232tm б)силікатна цегла в)шамотна цегла г)керамзитобетон(950)д)керамзитобетон(1030)товщиною 150мм.Задачу розв’язати методом послідовних наближень.

Задача 58. (а, б, в, г, д). Визначити товщину стінки печі виготовленої з а)червоної цегли λ=0,455+0,000232tm б)силікатна цегла в)шамотна цегла г)керамзитобетон(950)д)керамзитобетон(1030),якщо температура з боку джерела теплового потоку 530С, а з іншого боку 110С.Густина теплового потоку 820Вт/м.

Задача 59. (а, б, в, г, д). У житловому будинку прокладений опалювальний стальний трубопровід λ=58-0,042tm діаметром 18/12мм. і довжиною 10м. покритий шаром скляної вати λ=0,04+0,00035tm товщиною 20мм. Визначити втрату тепла за годину трубопроводом, якщо температура його внутрішньої поверхні а)100С,б)80С,в)90С,г)110С,д)75С а зовнішньої поверхні теплоізоляції 40С.

Задача 60. (а, б, в, г, д). Визначить температуру на зовнішній поверхні печі, якщо температура з боку полум’я 650С, стінка печі виконана з а)червоної цегли λ=0,455+0,000232tm б)силікатна цегла в)шамотна цегла г)керамзитобетон(950)д)керамзитобетон(1030),товщиною 250 мм, а густина теплового потоку рівна 950 Вт/м2. Задачу розв’язати методом послідовних наближень

Задача 61. (а, б, в, г, д).Визначити густину теплового потоку, що встановилась у a)мідному λ=488Bт/моС б)стальному, в)алюмінієвому г) срібному д) свинцевому ретельно теплоізольованому 50см дроті, якщо температури на кінцях дроту 150 оС і 45 оС

Задача 62. (а, б, в, г, д). Визначити коефіцієнт теплопровідності циліндричної труби. розміри якої 100/115мм, якщо температура внутрішньої і зовнішньої стінок відповідно дорівнюють 300С і 220С. Погонна густина теплового потоку а)700Вт/м2 б)800 Вт/м2 в)900 Вт/м2 г)600 Вт/м2 д)760 Вт/м2

Задача 63. (а, б, в, г, д). Визначить температуру на внутрішній поверхні печі, якщо температура з боку приміщення 90С. Стінка печі виконана з а)червоної цегли λ=0,455+0,000232tm б)силікатна цегла в)шамотна цегла г)керамзитобетон(950)д)керамзитобетон(1030), товщиною 150мм, а густина теплового потоку рівна 700 Вт/м2. Задачу розв’язати методом послідовних наближень.

Задача 64. (а, б, в, г, д).Визначити кількість тепла, що віддають димові гази а)стелі, б)підлозі, в)стінам приміщення, г)найменшій стіні, д)найбільшій стіні, при пожежі, якщо її розміри м. Температура димових газів дорівнює 300 ºС, температура стелі–125ºС.

Задача 65. (а, б, в, г, д). Горизонтальний і вертикальний циліндричні а)d=100мм. L =L =3м. б) d=120мм. L =L =2.5м, в) d=150мм. L =L =3м г) d=100мм. L =L =2м д) d=120мм. L =L =3,5м димоходи не теплоємкої печі віддають тепло в приміщенні порівняти коефіцієнти тепловіддачі вертикального і горизонтального димоходів, якщо температура труби 200С, а оточуючого повітря 15С.

Задача 66. (а, б, в, г, д). Визначити кількість тепла, що віддають димові гази а)стінам, б)стелі, в)підлозі, г)найменшій стіні, д)найбільшій стіні, при пожежі, якщо її розміри м. Температура димових газів дорівнює 200 ºС, температура стелі–75 ºС.

Задача 67. (а, б, в, г, д).Обчислити густину теплового потоку через бічну стінку димоходу довжиною 2 м і діаметром 100 мм, якщо температура газів 200 ºС, температура внутрішньої стінкидимоходу 80 ºС, швидкість руху димових газів в димоході а)0,5 м/с б)0,75м/с в)1,25м/с г)1,5м/с д)1м/с,

Задача 68.(а, б, в, г, д)..Визначить температуру на зовнішній поверхні печі, якщо температура з боку полум’я 650 С, стінка печі виконана з а)червоної цегли λ=0,455+0,000232tm б)силікатна цегла в)шамотна цегла г)керамзитобетон(950)д)керамзитобетон(1030), товщиною 250 мм, а густина теплового потоку ріна 950 Вт/м. Задачу розв’язати методом послідовних наближень.

Задача 69(а, б, в, г, д).. Визначить коефіцієнт теплообміну між димовими газами і поверхнею циліндричного димаря висотою а)3м. б)4м, в)4.5м, г)5м, д)3.5м, якщо температура димових газів 220 С, а температура поверхні димаря а) 80 С, б)70 С, в)60 С, г)50 С, д)90 С. Параметри димових газів вибирати при середній температурі.

Задача 70. В цистерні пожежного автомобіля для підігріву води вихлопними газами змонтований трубопровід діаметром мм. Температура води в цистерні 10 ºС, температура зовнішньої поверхні трубопроводу 30 ºС. Визначити кількість теплоти, що передається воді з 1 погонного метру трубопроводу.

Задача 72. (а, б, в, г, д). Визначити втрати тепла крізь плоский скло-пакет розмірами 1.4 х 1.3м товщина повітряного прошарку в якому становить а)2см. б)1.2см. в)1.5см. г)3см. д)4см. Температура в кімнаті 20оС, а знадвору -10 оС.

Задача 72. Визначити втрату тепла крізь віконний проєм розміром 1.5м. 2м. товщина віконного прошарку 15мм. Температура в приміщенні 22С, а за вікном -5С.

Задача 73. Визначить безпечну відстань між дерев’яними будиночками виготовленими по однаковому проекту, якщо можливий факел полум’я при горінні одного з них 14х8. Ступінь чорноти факелу 0.72, деревини 0.9. Критична густина теплового потоку для деревини 13200 Вт/м. температура спалаху для деревини270 С. Коефіцієнт пожежної безпеки прийняти рівним 1.1

.

Задача 74. В повітрьопідігрівачі котельної установки повітря нагрівається від 50оС до 200оС при сталому тиску. Визначити кількість тепла, необхідне для нагрівання 1кг. повітря і питому роботу розширення, приймаючи теплоємність сталою, яка залежить від температури прямолінійно і яка залежить від температури нелінійно. Зробити висновок, якою залежністю теплоємності від температури необхідно користуватись для отримання більш точних розрахунків? Накреслити графік процесу.

Задача 75. Визначити яка максимально можлива температура внутрішньої сторони стінки печі ,якщо температура зовнішньої сторони стінки не повинна перевищувати 90 С. Стінка виготовлена з шамотної цегли коефіцйієнт теплопровідності якої змінюється в залежності від температури по закону .Густина теплового потоку з боку нагрівача 1100 Вт/м., товщина стінки 375мм. Задачу розв’язати методом послідовних наближень.

Задача 76. Визначить коефіцієнт теплообміну між димовими газами і вертокальними огороджуючими поверхнями пиміщення розміри якого 6х4х3, якщо температура димових газів становить 280 С, а температура поверхонь стін 120 С. Параметри димових газів вибирати по середній температурі.

Задача 77. Визначить безпечну відстань для роботи пожежних підрозділів на пожежі, якщо можливий факел полум’я має розміри12х6. Ступінь чорноти факелу 0.68, матеріал одягу пожежного 0.74. Критична густина теплового потоку для короткочасної роботи не повинна перевищувати 1050 Вт/м., максимально можлива температура тіла людини 40 С . Коефіцієнт пожежної безпеки прийняти рівним 1.3.

Задача 78. В житловому будинку прокладений опалювальний стальний трубопровід діаметром 18/12 мм. і довжиною 10м., покритий шаром скляної вати товщиною 20м. Визначити втрату тепла за годину трубопроводом, якщо температура його внутрішньої поверхні t’вн=100оС, а зовнішньої поверхні теплоізоляції t’’зовн=40оС.

Задача 79. Розрахувати товщину теплової ізоляції із піношамоту щільністю ρ=600кт/м3, який розміщено між шарами із шамотної і червоної цегли, товщина кожного з них 0,125м. Температура на поверхні шамотної цегли, що нагрівається t’шам=700оС, температура на зовнішній поверхні червоної цегли t↓сол=100оС. Щільність теплового потоку q=1000Вт/м2.

Задача 80. Розрахувати товщину шару теплової ізоляції із котельного шлаку , який розміщено між шарами із шамотної і червоної цегли, товщина кожного з них 0,125м. Температура на обігріваючий поверхні шамотної цегли t’шам=700оС, температура на зовнішній поверхні червоної цегли t↓сол=90оС. Щільність теплового потоку q=1000Вт/м2.

Задача 81.,/а,б,в,г,д,є,ж,з.і,к/. Визначити необхідну товщину теплової ізоляції стального трубопроводу, щоб температура на зовнішній поверхні теплоізоляції не перевищувала 80оС. Матеріал – азбоцементні скорпупи /напівциліндри/. Діаметр трубопроводу 0,15м. Густина теплового потоку на внутрішній поверхні теплоізоляції відповідно рівні:

Задача'а'б'в'г'д'є'ж'з'і'к Густина теплового потоку'300'325'360'360'380'400'450'500'560'600 Температура внутрішньої поверхні'120'130'140'145'150'160'170'180'200'210

Задача 82,/а,б,в,г,д,є,ж,з.і,к/. Визначити коефіцієнт теплообміну при природній конвекції між димовими газами і вертикальною стіною приміщення висотою 3м., якщо температура димових газів і поверхня стіни відповідно рівні:

Задача'а'б'в'г'д'є'ж'з'і'к Температура димових газів'150'225'300'340'400'460'500'540'600'680 Температура поверхні стінки оС'50'75'100'160'200'240'300'360'400'420

Задача 83/а,б,в,г,д,є,ж,з.і,к/. Протипожежна закрита відступка печі має розмір 0,13м. Визначити густину теплового потоку від поверхні печі дерев’яної перегородки в конвективно му теплообміні, якщо температура поверхні печі і поверхні перегородки відповідно рівні:

Задача'а'б'в'г'д'є'ж'з'і'к Температура поверхні печі ,оС.'95'115'130'150'170'180'200'220'230'250 Температура поверхні перегородки, оС.'45'45'50'50'50'60'60'60'70'70

Задача 84 . /а, б, в, г, д, є /. В цистерні пожежного автомобіля для підігріву води вихлопними газами змонтовано трубопровід. Димові гази при середній температурі 300оС рухається зі швидкістю 10м/с. Відношення l/d>50.

Визначити коефіцієнт теплообміну конвекцією між димовим газом і внутрішньою поверхнею трубопроводу, якщо його внутрішній діаметр дорівнює: а/25мм; б/38мм; в/45мм; г/60мм; д/80мм; є/900мм.

Задача 85 . /а, б, в, г, д/. Розташування тепловіддаючої поверхні не теплоємної печі і поверхні дерев’яної перегородки являє собою випадок плоско – паралельних поверхностей. Ступінь чорноти поверхні печі 0,8; ступінь чорноти деревини 0,9.

Визначити густину теплового потоку і зробити висновок о можливості займання деревини, якщо критична густина опромінювання деревини 12800 ,а температура випромінюючої поверхні печі рівна: а/620К; б/700К; в/780К; г/830К; д/870К. Температура самозаймання 500К.

Задача 86./а,б,в,г,д,є,ж,з.і,к/. Визначити ефективність використання теплового екрану із полірованого алюмінію, встановленого між стіною печі і дерев’яною конструкцією, якщо температура поверхні цегляної кладки і поверхні дерев’яної конструкції відповідно рівні:

Задача'а'б'в'г'д'є'ж'з'і'к Температура цегляної кладки, К.'700'780'820'850'890'900'940'960'980'1000 Температура дерев’яної конструкції, К.'350'360'370'380'400'350'360'370'390'400 Гранично допустима температура для матеріалу екрану 873К. Значення ступені чорноти вказаних матеріалів прийняти по відповідному додатку.

Задача 87./а,б,в,г/. Визначити потрібну кількість екрануючих шарів з шліфованої листової сталі для захисту дерев’яної конструкції від променистої теплової енергії, якщо ступінь чорноти випромінюючої поверхні 0,8; густина теплового потоку від випромінюючої поверхні дорівнює: а/32000Вт/м2; б/45000Вт/м2; в/52000Вт/м2; г/56000Вт/м2; д/60000Вт/м2.

Ступінь чорноти матеріалу екрана, соснової шорсткої деревини прийняти по відповідному додатку.

Задача 88./а,б,в,г/. Зробити висновок про достатність протипожежного розриву між двома штабелями соснової шерсткої деревини, якщо можливі розміри факела при пожежі 6*12м, температура факела 1300К, гранично допустима температура деревини 530К, величина протипожежного розриву в м. відповідно рівні: а/4; б/6; в/8; г/10; д/12.

Коефіцієнт безпеки 1,2; ступінь чорноти факела 0,6; ступінь чорноти деревини і критичну густини опромінення вибрати по відповідному додатку.

Задача 89./а,б,в,г,д,є,ж,з.і,к/. Визначити потрібну величину протипожежної переділки димоходу із червоної цегли/мал.1/, виходячи з умови, що температура в місці зіткнення переділки з горючими матеріалами перекриття не повинно перевищувати 80оС; температура оточуючого повітря дорівнює 10оС; температура нагрітого середовища відповідно рівна: Задача'а'б'в'г'д'є'ж'з'і'к Температура нагрітого середовища, оС. '420'460'490'510'530'550'570'600'670'700

Задача 90./а,б,в,г,д,є,ж,з.і,к/.Визначити температуру на зовнішній поверхні димоходу із червоної цегли і зробити висновок з точки зору пожежної небезпеки, якщо товщина стіни димоходу 0,25м.; температура оточуючого повітря дорівнює 15оС; температура газів, які відходять відповідно рівна: Задача'а'б'в'г'д'є'ж'з'і'к Температура газів, які відходять, оС. '310'350'380'420'480'530'580'630'680'700

Задача 91./а,б,в,г,д,є,ж,з.і,к/. Визначити потрібну товщину бетонної стіни, якщо коефіцієнт теплопровідності бетону дорівнює 0,84 ; температура середовища яке нагрівається 20оС, температура на необігріваємій поверхні стіни не повинна перевищувати 160оС, температура нагрітого середовища при можливій пожежі відповідно дорівнює:

Задача'а'б'в'г'д'є'ж'з'і'к Температура нагрітого середовища, оС.'600'670'720'780'810'860'900'950'1000'1100

Задача 92./а,б,в,г,д,є,ж,з.і,к/. Визначити чи задовольняє вимогам СНіП 2.01.02 – 85 протипожежна стіна з червоної цегли, обштукатурена з двох боків цементно – пісчаною штукатуркою, товщиною 0,02м /мал.2/, якщо температура нагріває мого середовища 20оС, товщина цегляної кладки і температура нагрітого середовища при пожежі відповідно рівні:

Задача'а'б'в'г'д'є'ж'з'і'к Товщина цегляної кладки, М.'0,12'0,12'0,25'0,25'0,25'0,25'0,38'0,38'0,38'0,51 Температура нагрітого середовища, оС.'700'900'800'950'980'850'900'970'1000'1100

Задача 93./а,б,в,г,д,є,ж,з.і,к/. Визначити температуру на зовнішній поверхні азбестоцементної труби /мал.3/, яка використовується в якості димоходу металевої тимчасової печі, якщо внутрішній діаметр труби 0,15м, зовнішній діаметр 0,19м,температура навколишнього середовища 25оС, коефіцієнт теплопровідності матеріалу труби прийняти 0,13 , температура газів які відходять рівні: Задача'а'б'в'г'д'є'ж'з'і'к Температура газів, які відходять, оС.'450'500'530'570'600'640 '680'700'720'760

Задача 94./а,б,в,г,д,є,ж,з.і,к/. Дерев’яна стіна захищена шаром цегляної кладки /мал.4/. Температура самозаймання деревини 270оС. Визначити температуру в точці зіткнення цегляної кладки з дерев’яною стіною і зробити висновок, чи можливо самозаймання деревини, якщо початкова температура цегляної кладки 20оС, товщина цегляної кладки, час прогріву і температура обігріває мої поверхні рівні:

Задача'а'б'в'г'д'є'ж'з'і'к Товщина цегляної кладки, М.'0,06'0,12'0,25'0,06'0,12'0,25'0,12'0,12'0,25'0,38 Час прогріву, годин. '0,75'1,5'2'1'2'2,5'2'2,5'3'4 Температура обігріває мої поверхні, оС.'800'800'800'900'900'950'850'950'1000'1000

Задача 95./а,б,в,г,д,є,ж,з.і,к/. Визначити межу вогнестійкості перегородки з червоної цегли, вважая її напівобмеженим тілом, якщо початкова температура конструкції 20оС,температура неогріваємої поверхні не повинна перевищувати 160оС, а температура обігріває мої поверхні і товщина перегородки відповідно рівні:

Задача'а'б'в'г'д'є'ж'з'і'к Температура обігріває мої поверхні, оС.'650'700'750'800'850'900'950'1000'1100'1200 Товщина перегородки'0,12'0,25'0,38'0,12'0,25'0,38'0,12'0,25'0,38'0,25

Задача 96./а,б,в,г,д,є,ж,з.і,к/. Визначити потрібну товщину захисного шару арматури залізобетонного перекриття із пісчаного бетону, якщо початкова температура конструкції 20оС, а температура на поверхні арматури не повинна перевищувати 470оС, час прогріву і температура обігріває мої поверхні перекриття відповідно рівні:

Задача'а'б'в'г'д'є'ж'з'і'к Час прогріву, год.'0,75'1'1,5'2,5'0,75'1'1,5'2,5'1'1,5 Температура обігріває мої поверхні, оС.'700'700'700'800'800'900'900'900'950'980

Задача 97./а,б,в,г,д,є,ж,з.і,к/. Визначити межу вогнестійкості стіни з бетону на гранітному щербані вважая її напівобмеженим тілом, якщо початкова температура 20оС, температура на необігріваємій поверхні стіни не повинна перевищувати 160оС, температура обігріває мої поверхні і товщина стіни відповідно рівні:

Задача'а'б'в'г'д'є'ж'з'і'к Товщина поверхні, м.'0,05'0,12'0,15'0,12'0,15'0,17'0,15'0,17'0,2'0,2 Температура обігріває мої поверхні, оС.'800'800'800'900'900'900'1000'1000'1000'1100

Задача 98./а,б,в,г,д,є,ж,з.і,к/.

Панель суцільного перерізу із песчаного бетону піддається однобічному нагріву в умовах стандартного температурного режиму. Визначити температуру на необігріваємій поверхні і зробити висновок о відповідності вимогам СНіП 2.01.02-85, якщо початкова температура панелі 20оС, товщина панелі і час нагріву відповідно рівні:

Задача'а'б'в'г'д'є'ж'з'і'к Товщина панелі, м.'0,06'0,08'0,1'0,12'0,15'0,17'0,2'0,22'0,12'0,15 Час нагріву, год.'0,75'1'1,5'2'2,5'3'4'5'2,5'4

Задача 99./а,б,в,г,д,є,ж,з.і,к/. Плита із бетону на гранітному щебені товщиною 0,22м. піддається нагріву в умовах стандартного температурного режиму. Початкова температура плити 20оС, Визначити температуру на поверхні арматури, якщо товщина захисного шару арматури і час нагріву відповідно рівні:

Задача'а'б'в'г'д'є'ж'з'і'к Товщина захисного шару, м.'0,02'0,02'0,02'0,03'0,03'0,03'0,04'0,4'0,4'0,02 Час нагріву, год.'0,25'0,5'0,75'0,5'0,75'1'0,75'1'1,5'1

Задача 100. /а,б,в,г,д,є,ж,з.і,к/. Визначити межу вогнестійкості перегородки з бетону на вапняному щебені, вважая її напів обмеженим тілом, яка піддається однобічному нагріву в умовах стандартного режиму, якщо початкова температура конструкції 20оС, температура на не обігрітій поверхні не повинна перевищувати 160оС, товщина відповідно дорівнює:

Задача'а'б'в'г'д'є'ж'з'і'к Товщина перегородки, м.'0,06'0,08'0,1'0,12'0,15'0,17'0,18'0,2'0,22'0,25

Задача 101. /а,б,в,г,д,є,ж,з.і,к/. В приміщенні, розміри якого 50х12х6 м., можливо горіння на площі 20м2. Вид пальної речовини, коефіцієнт надмірності повітря відповідно дорівнюють:

Задача'Пальна речовина або матеріал'Коефіцієнт надмір-

ності повітря'Час горіння, хвил. а'Ацетон '2'5 б'Дизельне пальне'1,5'10 в'Етиловий спирт '3'8 г'Мазут'2'15 д'Нафта '1,5'12 є'Резина '3'30 ж'Бавовна розпушена'2'60 з'Деревина '4'45 і'Каучук натуральний'3'30 к'Книги на дерев’яних стелажах '1,5'60 Користуючись номограмою, визначити середньооб’ємну температуру середовища при пожежі через вказаний час горіння. Коефіцієнт неповноти горіння приймати рівним 0,95.

Задача 102. /а,б,в,г,д/. Компресор в якому відбувається стиснення кисню, обладнаний трубчатим теплообмінним обладнанням змійового типу. Витрати кисню який охолоджується 0,025 кг/с. витрати охолоджуючою рідини 0,03 кг/с. Площа поверхні теплообміну складає 0,1м2. Коефіцієнт теплопередачі дорівнює 56 Вт/м2К. Середньою питому теплоємкість при сталому тиску приймати для кисню 0,92 кДж (кг · К), для охолоджуючої рідини 2,45 кДж (кг · К). Визначити температури теплоносіїв на виході з теплообмінника, якщо температура на виході відповідно дорівнює:

Задача'а'б'в'г'д Температура кисню на виході, оС.'45'50'70'85'60 Температура охолоджуючої рідини на виході, оС. '18'20'27'40'24

Задача 103.

'Визначити межу вогнестійкості стіни по признаку прогріву не обігрітої поверхні до температури, перевищуючої початкову на 160оС. задачу розв’язати методом кінцевих відмінностей. /Енл=0,64-0,00045нл – ступінь чорноти/.


Способ заказа и контакты