ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Практичні завдання

1.

Напишіть схеми і назвіть продукти реакцій етану з: а) Вг2 (hν); б) розв. НNO3 (t; р). 2.

На прикладі бутена-2 приведіть схеми якісних реакцій на кратні зв я¬зки. Назвіть продукти. Напишіть формули цис- і транс-ізомерів бутена-2. 3.

Приведіть схеми і назвіть продукти якісних реакцій, що дозволяють розрізнити пропан, пропен і пропін. 4.

Які з приведених сполук знебарвлюють бромну воду і водн. р-н КМnО4: а) пропен; б) бензол; в) пентан; г) бутадієн-1,3? Напишіть рівняння і назвіть продукти відповідних реакцій. 5.

Напишіть схеми і назвіть продукти реакцій толуолу з наступними реагентами: а) С12 (А1С13); б) С12 (hν); В) КМПО4 (t); Г) СH3СН2С1(АІСІз). 6.

Приведіть схеми синтезу м-нітрохлорбензолу і 2,4,6-тринітротолуолу з бензолу. Назвіть проміжні продукти. 7.

Напишіть схеми і назвіть продукти реакцій міжмолекулярної і внутрішньомолекулярної дегідратації етанола. Напишіть схему ре¬акції утворення з етанола моноетилового ефіру сірчаної кислоти. 8.

Напишіть схеми реакцій одержання резорцину з бензолу. Назвіть проміжні продукти. Вкажіть якісну реакцію на багатоатомні феноли. 9.

Напишіть структурні формули наступних сполук: а) акролеїн; б) бензальдегід; в) мурашина кислота; г) ангідрид оцтової кислоти; д) винна кислота; є) піридин; ж) β-галактоза; з) ментол. 10.

Назвіть за номенклатурою ІЮПАК наступні сполуки:

11.

Напишіть схеми і назвіть продукти взаємодії бензальдегіду з слідуючими регентами: а) NаОН; б) NHз; в) КСN; г) С12.; д) оцто¬вим альдегідом. 12.

Напишіть можливі рівняння реакцій пропіонової і саліцилової кислот з такими реагентами: а) NаОH; б) С2Н5ОН, Н+, t ; в) NaНСО3; г) (СН3СО)2О; д) HNОз (конц. Н2 SО4). 13.

Напишіть схеми реакцій, що проходять при нагріванні: а) щавлевої кислоти; б) малонової кислоти; в) янтарної кислоти; г) глутарової кислоти; д) малеїнової кислоти. Назвіть кінцеві продукти. 14.

Напишіть цикл реакцій Юр єва (реакції взаємного перетворення фурана, пірола і тіофена). На прикладі піролу напишіть реакції: а) нітрування; б) сульфування; в) хлорування; г) з КОН з наступним алкілуванням при нагріванні. Назвіть усі продукти реакцій. 15.

У структуру яких лікарських препаратів входить ядро піразолону-5. Приведіть усі його таутомерні форми. Використовуючи NН-форму отримайте антипірин. 16.

Напишіть рівняння реакцій за даною схемою. Назвіть отримані про¬дукти. Позначте механізм реакції. 17.

Дайте порівняльну характеристику хімічних властивостей бензолу, піролу і піридину. 18.

Напишіть схему синтезу барбітурової кислоти. Чим зумовлена наявність кислотних властивостей у барбітурової кислоти і якою ре¬акцією це можна підтвердити? 19.

Приведіть таутомерні форми сечової кислоти і рівняння реакцій взаємодії з: а) NaОН; б) NН3; в) РОСl3 t. Назвіть продукти реакцій. 20.

Приведіть реакції, що доводять наявність у молекулі глюкози а) аль-дегідної групи; б) гідроксильної групи; в) напівацетального (глікозидного) гідроксилу. 21.

Дайте визначення поняттю діастереомери та епімери. Приведіть відповідні пари. Якою реакцією можна відрізнити мальтозу від саха¬рози? 22.

Охарактеризуйте реакційну здатність камфори. Приведіть відповідні рівняння реакцій. Назвіть отримані продукти. 23.

Розшифруйте схему послідовних перетворень речовин. Напишіть рівняння хімічних реакцій, необхідних для їх здійснення.

24.

Розшифруйте схему послідовних перетворень речовин. Напишіть рівняння хімічних реакцій, необхідних для їх здійснення.

25.

Вкажіть, які сполуки зашифровані під буквами А, В, С, Е, Д?

26.

Вкажіть, які сполуки зашифровані під буквами А, В, С, Е, Д?

27.

Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

28.

Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

29.

Вкажіть реагенти, необхідні для здійснення таких перетворень:

30.

Вкажіть реагенти, необхідні для здійснення таких перетворень:

31.

Назвіть реакції (гідроліз, хлорування, дегідрогалогенування, гідрування, дегідратація, аромати¬зація, циклізація, гідратація, дегідрування), за допомогою яких можна здійснити такі пе¬ретворення:

32.

Назвіть реакції (гідроліз, хлорування, дегідрогалогенування, гідрування, дегідратація, аромати¬зація, циклізація, гідратація, дегідрування), за допомогою яких можна здійснити такі пе¬ретворення:

33.

Які дві речовини вступили в реакцію і за яких умов, якщо відомі продукти реакцій? (Продукти реакцій записані без врахування коефіцієнтів.)


Способ заказа и контакты