КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ

ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

1.'

Предмет, задачі та методи фізичної хімії. Значення фізичної хімії для фармації. 2.'

Предмет і основні поняття термодинаміки: система, процес, термодинамічні змінні. 3.'

Дайте визначення і наведіть приклади термодинамічних процесів: ізотермічного, ізобаричного, ізохоричного і адіабатичного. 4.'

Перший закон термодинаміки. Внутрішня енергія як функція стану системи. 5.'

Ентальпія. Зв язок між теплотами ізохорного та ізобарного процесів. 6.'

Напишіть рівняння, що виражають максимальну роботу розширення ідеального газу при ізотермічному, ізобаричному, ізохоричному і адіабатичному процесі. 7.'

Що називається тепловим ефектом хімічної реакції? 8.'

Закон гесса як висновок першого закону термодинаміки. Практичне значення закону гесса. 9.'

Які рівняння називають термохімічними? Чим вони відрізняються від звичайних? 10.'

Які хімічні реакції називають екзотермічними і ендотермічними? Навести приклади. 11.'

Якими параметрами визначається стандартний стан речовини. 12.'

Теплота утворення, розчинення, нейтралізації. 13.'

Теплоємність. Зв язок між мольною теплоємністю при сталому тиску і при сталому об’ємі. 14.'

Калориметрія. Значення термохімічних вимірів для складення теплових балансів хімічних та фармацевтичних виробництв. 15.'

Залежність теплового ефекту реакції від температури. Рівняння Кірхгофа та його практичне значення. 16.'

Що таке самочинні і несамочинні, оборотні і необоротні процеси. 17.'

Зміст і формулювання другого закону термодинаміки. Ентропія, фізичний смисл і розмірність. Зв язок між ентропією і термодинамічною ймовірністю стану системи. 18.'

Характеристичні функції. Термодинамічні потенціали і їх застосування для визначення можливості, напрямку і границі проходження спонтанних фізико-хімічних і біологічних процесів. 19.'

Рівняння Гіббса-Гельмгольца, його аналіз і застосування. 20.'

Хімічна рівновага, її ознаки. Закон діяння мас. Яке його значення? 21.'

Запишіть рівняння для констант Кр і Кс та рівняння для співвідношення цих констант. 22.'

Рівняння ізотерми хімічної реакції Вант-Гоффа, його аналіз і застосування. 23.'

Вплив температури на зміщення рівноваги. Рівняння ізохори та ізобари хімічної реакції Вант-Гоффа, їх практичне застосування. 24.'

Дайте визначення принципу рухливої рівноваги і покажіть застосування цього принципу на конкретних прикладах. 25.'

Використання закономірностей гомогенної рівноваги для збільшення виходу продуктів у хімічному та фармацевтичному виробництвах. 26.'

Рівновага в гетерогенних реакціях. 27.'

Поняття про фазу, число компонентів і число незалежниї компонентів, число ступенів свободи (варіантність) системи. 28.'

Правило фаз Гіббса, його аналіз і практичне застосування. 29.'

Діаграма стану однокомпонентної системи (на прикладі води), аналіз її за допомогою правила фаз Гіббса. 30.'

Рівняння Клаузіуса-Клапейрона, його аналіз. 31.'

Поняття про розчини (загальна характеристика, способи вираження складу). Практичне значення розчинів для фармації і медицини. 32.'

В чому суть фізичної і хімічної теорії розчинів? 33.'

Якими термодинамічними умовами можна оцінити можливість утворення розчину? 34.'

Що таке насичена водяна пара? Що таке тиск насиченої пари? Що таке парціальний тиск? 35.'

Відносне зниження тиску насиченої пари розчинника над розчином, закон Рауля. 36.'

Підвищення температури кипіння і зниження температури кристалізації розбавлених розчинів нелетких речовин у порівнянні з розчинниками. 37.'

Дифузія, осмос і осмотичний тиск розчинів. Ізотонічні розчини. 38.'

Значення осмосу в біологічних процесах; гіпо-, гіпер-, та ізотонічний розчини; плазмоліз та гемоліз. 39.'

Кріометрія, ебуліометрія, осмометрія та їх застосування в медико-біологічних дослідженнях. 40.'

Пояснити відмінність у властивостях ідеальних і реальних розчинів. 41.'

Сформулюйте закони Коновалова. 42.'

Розкрийте вплив температури на процес розчинення речовин. 43.'

В чому специфіка розчинення газів у рідинах? Закон Генрі. 44.'

Взаємна розчинність рідин. Обмежена взаємна розчинність рідин. Критична температури розчинності. 45.'

Взаємно нерозчинні рідини. Перегонка з водяною парою. Принцип одержання рідких лікарських форм (ароматних вод). 46.'

Теорія розчинів електролітів С.Ареніуса. 47.'

Ступінь дисоціації. Записати вираз для константи дисоціації. 48.'

В чому суть відхилень властивостей розчинів електролітів від розчинів неелектролітів? 49.'

Що таке ізотонічний коефіцієнт Вант-Гоффа? 50.'

В чому суть процесу сольватації іонів в розчині? 51.'

Властивості розчинів сильних електролітів. 52.'

Записати рівняння для розрахунку іонної сили розчину електроліту. 53.'

Сучасна кількісна теорія сильних електролітів. 54.'

Протолітична теорія кислот і основ. 55.'

Буферні розчини та їх властивості. 56.'

Електропровідність розчинів: питома, молярна, гранична. 57.'

Закон Кольрауша – закон незалежності руху іонів. 58.'

Кондуктометрія. Визначення ступеня і константи іонізації слабкого електроліту, добутку розчинності. 59.'

Закон розведення Оствальда. 60.'

Кондуктометричне титрування та його значення для фармацевтичного аналізу. 61.'

Хімічна кінетика та її значення для фармацевтичної науки і практики. 62.'

Швидкість реакції та методи її визначення. 63.'

Залежність швидкості реакції від різних факторів. Закон діючих мас. константа швидкості реакції, її фізичний смисл. 64.'

Класифікація хімічних реакцій. 65.'

Молекулярність і порядок реакції. 66.'

Залежність константи швидкості реакції від температури. Плавило Вант-Гоффа. Використання його для визначення термінів зберігання ліків. 67.'

Ланцюгові реакції. 68.'

Фотохімічні реакції. 69.'

Особливості гетерогенних реакцій. Швидкість гетерогенних реакцій і фактори, що її визначають. 70.'

Каталіз. Гомогенний та гетерогенний каталіз. Значення каталізу для фармації. 71.'

Гальванічні елементи та електрорушійні сили. 72.'

Електродні потенціали та механізм їх виникнення. Рівняння Нернста. 73.'

Дайте характеристику електродів першого і другого роду та окисно-відновних електродів. 74.'

Що таке водневий стандартний електрод? 75.'

Зробіть аналіз таблиці стандартних електродних потенціалів металів. 76.'

Наведіть приклади електродів другого роду. Внаслідок яких електрохімічних процесів виникає електродний потенціал? 77.'

За допомогою яких електродів вимірюють рН розчинів? Дайте характеристику скляного електроду. 78.'

Розкрити суть методу вимірювання електрорушійних сил. 79.'

Розкрийте методику визначення рН розчинів та проведення потенціометричного титрування. 80.'

Дифузійний та мембранний потенціали, їх біологічне значення. 81.'

Класифікація поверхневих явищ за агрегатним станом контактуючих фаз. 82.'

Поверхнева енергія та причини її виникнення. 83.'

Поверхневий натяг чистих рідин та розчинів. 84.'

Адсорбція на рухомих межах поділу фаз: рідина-газ та рідина-рідина. 85.'

Поверхнево-активні та поверхнево-інактивні речовини. 86.'

Ізотерма поверхневого натягу. 87.'

Позитивна і негативна адсорбція ПАР і їх значення для обміну речовин. Правило Траубе. 88.'

Адсорбція на нерухомих межах поділу фаз: тверде тіло-газ, тверде тіло-розчин. 89.'

Фізична та хімічна адсорбція. 90.'

Рівняння Фрейндліха, його аналіз і практичне застосування у фармації. 91.'

Рівняння Ленгмюра, його аналіз. 92.'

Адсорбція електролітів: вибіркова та іонообмінна. Іоніти, їх класифікація і застосування у фармації. 93.'

Хроматографія та її застосування для одержання, аналізу, очищення лікарських речовин. 94.'

Предмет колоїдної хімії, її значення для фармації. 95.'

Класифікація дисперсних систем. 96.'

Що називають ліофобними і ліофільними колоїдними розчинами? 97.'

Написати схему міцели срібла йодиду при надлишку в розчині йонів срібла. 98.'

Схематично зобразити будову міцели срібло йодиду з додатним і з від’ємним зарядами та зазначити умови, від яких залежить знак заряду міцели. 99.'

Написати формули золів AgІ, стабілізованого AgNO3 і Fe(OH)3, стабілізованого FeCl3. Як заряджені частинки цих золів? 100.'

Золь срібло броміду добуто змішуванням однакових об’ємів 0,008 М розчину калій броміду і 0,0096 М розчину срібло нітрату. Визначити знак заряду частинок золю і написати формулу міцели золю. 101.'

золь барій сульфату добуто змішуванням однакових об’ємів розчинів барій нітрату і сульфатної кислоти. Написати формулу міцели золю. 102.'

написати рівняння реакцій, що відбуваються при добування золю залізо (ІІІ) гідроксиду методом гідролізу, та формулу міцели золю. 103.'

Методи одержання і їх очищення (діаліз, електродіаліз, ультрафільтрація). 104.'

Молекулярно-кінетичні властивості дисперсних систем. 105.'

Оптичні властивості колоїдних розчинів. Ефект Тиндаля. 106.'

Механізм виникнення електричного заряду колоїдних частинок. Будова подвійного електричного шару. Будова колоїдної міцели гідрофобного золя. 107.'

Електрокінетичні явища: електрофорез, електроосмос. Практичне застосування цих явищ у техниці, медицині і фармації. 108.'

Стійкість колоїдних систем. Фактори стійкості. 109.'

Коагуляція дисперсних систем. Поріг коагуляції. 110.'

Колоїдний захист. Застосування цього явища при виготовленні лікарських форм. 111.'

Дисперсні системи з рідким дисперсійним середовищем (суспензії, емульсії). Одержання, властивості, застосування у фармації. 112.'

Дисперсні системи з газовим дисперсійним середовищем (аерозолі, порошки). Одержання, властивості, застосування у фармації. 113.'

Поняття про ВМР. Класифікація ВМР, застосування у медицині та фармації. 114.'

Зв язок між будовою та механічними властивостями ВМР. 115.'

Набрякання і розчинення ВМР. 116.'

В’язкість розчинів ВМР. 117.'

Візкозіметричний метод визначення молекулярної маси ВМР. 118.'

Схожість і відмінність у властивостях ліофобних золів і розчинів ВМР. 119.'

Ізоелектрична точка і методи її визначення. 120.'

Гелі (драглі). Умови їхнього утворення і вплив на цей процес різних факторів (температури, рн, концентрації електролітів). Застосування драглів у фармації.

ПРИКЛАД ВИРІШЕННЯ КОНТРОЛЬНОГО ПИТАННЯ:

Задача:

Золь срібло йодиду добуто внаслідок додавання 5 * 10-4 м3 0,02 н розчину калій йодиду до 2,5 * 10-4 м3 0,3%-го розчину срібло нітрату. Написати формулу міцели золю і визначити напрям руху його часточок в електричному полі. Густину розчину срібло нітрату вважати такою, що дорівнює одиниці.


Способ заказа и контакты