ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ

курсова робота для студентів галузі знань Механічна інженерія

Для заданого спряження (вибирається по заданому кресленню складальної одиниці по узгодженню з викладачем) визначити граничні розміри валу та отвору; визначити величину допусків кожної деталі; знайти величину граничних зазорів або натягів і допуск посадки; побудувати схему розташування полів допусків у визначеному масштабі, нанести всі розміри, відхилення, допуски. Накреслити ескізи спряжень та подетально з позначенням посадок та відхилень. ЗАВДАННЯ 1.'Визначити за заданим навантаженням та параметрами з'єднання (розмірами, матеріалами деталей, що спряжуються) мінімально необхідний натяг, що забезпечує міцність з'єднання. 2.'Обчислити максимально допустимий натяг, що визначається міцністю деталей з'єднання. 3.'Розрахувати та вибрати стандартну посадку з натягом для з'єднання деталей складальної одниці та розрахувати зусилля запресовування. ВИХІДНІ ДАНІ Обираються з таблиці завдання (додаток 1) відповідно варіанта (дві останні цифри шифру залікової книжки): -'діаметр шипів валів – d, мм; -'діаметр нарізного отвору – d1, мм; -'діаметр у місці посадки зубчастого колеса колесом – d2, мм; -'довжина з'єднання – l, мм; Обираються з таблиці 3.1. відповідно останньої цифри шифру залікової книжки: -'крутний момент, який повинна витримувати посадка – Мкр, Н•м; -'осьове зусилля – Rос, кН; -'висота мікронерівностей поверхонь: вала – Rzd, мкм; отвору втулки - RzD, мкм; -'робоча температура з'єднання близька до температури складання; -'запресовування – механічне. Даним розрахунком потрібно знайти оптимальний зазор для забезпечення рідинного тертя у з’єднанні вал – вкладиш, а також найменший і найбільший зазори та вибір стандартної посадки. Вихідні дані для розрахунку наведені в таблиці 3.4. На рис. 3.4 представлене положення І вала в підшипнику у стані спокою під дією зовнішнього навантаження та власної ваги. Вал видавлює мастило та контактує з підшипником по нижній утворюючій, по верхній частині утворю-ється зазор та вісь вала знаходиться нижче вісі вкладиша на величину S/2. У парі, що працює (положення ІІ) мастило прагне потрапити в зазор між валом та вкладишем, розклинює їхні поверхні і зміщує вал у бік обертання. При цьому товщина шару мастила буде визначатися величиною hmin, а зазор на про-тилежному боці буде дорівнювати . 'І'ІІ Рисунок 3.4 – Схема розташування вала підшипника: І – у спокійному ста-ні; ІІ – при встановленому режимі роботи підшипника УМОВИ ЗАВДАННЯ Підібрати посадку підшипника ковзання, що має наступні параметри: -'частота обертання n, хв.-1; -'радіальне навантаження R, кН; -'діаметр цапфи підшипника d, мм; -'довжина підшипника l, мм; -'мастило індустріальне; -'робоча температура підшипника tр,°С; -'матеріал вкладиша підшипника – Бронза Бр-АЖ9-4, ; -'матеріал валу – сталь 45, . У всіх завданнях підшипник рухомий. РОЗРАХУНОК ПЕРЕХІДНИХ ПОСАДОК МЕТА РОБОТИ 1. Закріпити знання по визначенню основних параметрів перехідних поса-док та імовірності отримання натягів і зазорів. ЗАВДАННЯ Включає визначення за заданою посадкою максимального натягу та зазо-ру; середнього натягу (зазору); середньоквадратичного відхилення посадки; імовірнісного натягу та зазору; імовірності отримання натягу та зазору. УМОВА ЗАВДАННЯ Розрахувати та побудувати: -'схеми розташування полів допусків; -'очікувану при складанні частку з'єднань з натягом (імовірність натягу); -'частку з'єднань із зазором (імовірність зазору) заданих посадок. РОЗРАХУНОК ТА ВИБІР ПОСАДОК ПІДШИПНИКІВ КОЧЕННЯ НА ВАЛИ ТА В ОТВОРИ КОРПУСІВ МЕТА Набути навичок вибору посадок підшипників кочення на вали та в корпуси. ЗАВДАННЯ Виконати розрахунок та вибір посадок для підшипників кочення. Побуду-вати схеми розташування полів допусків спряжених деталей. Виконати склада-льні ескізи спряжень, подетальні ескізи з вказівкою відхилень та шорсткості оброблюваних поверхонь деталей, спряжених з підшипником. Вихідні дані наведені в табл. 4.1. та в таблиці креслення (Додаток 1). Вибір варіанту узгоджувати з керівником. Конструктивні розміри вибирають згідно ГОСТ8338-75. Розрахувати та вибрати посадки для деталей, що спряжені з підшипником кочення. Вихідні дані: шарикопідшипник № 207, радіальне навантаження на підшипник R=4300 Н, обертається вал, навантаження помірне, спокійне. Вал сполошний, корпус чавунний, нероз’ємний РОЗРАХУНОК НАРІЗНИХ З’ЄДНАНЬ МЕТА 1.'Навчитися розшифровувати умовні позначення параметрів та посадок нарізних з’єднань. 2.'Визначати за таблицями відхилення та правильно оформлювати робочі креслення. ЗАВДАННЯ 1.'Вибрати вихідні дані із таблиці варіантів завдань (Додаток 1). 2.'Визначити номінальні та граничні розміри зовнішньої та внутрішньої нарізі. 3.'Графічно зобразити схему розташування полів допусків нарізного з’єднання. УМОВИ ЗАВДАННЯ Номінальні значення діаметрів (зовнішнього, середнього та внутрішнього) та кроку нарізі слід визначати за таблицями ГОСТ 24705-81 '4'. За таблицями ГОСТ 16093-81 '4' на допуски в залежності від степені точності, основного від-хилення та кроку нарізі вибрати граничні відхилення діаметрів нарізі та розра-хувати їх граничні розміри. Виконати схему розташування полів допусків нарізі з вказівкою на ній номінальних діаметрів, граничних відхилень, кроку. 6.'РОЗРАХУНОК ПОСАДОК ШПОНКОВИХ З’ЄДНАНЬ МЕТА Вивчити конструктивні та експлуатаційні особливості шпонкових з’єднань, навчитися вибирати тип шпонкового з’єднання, визначати допуски та посадки шпонкового з’єднання. ЗАВДАННЯ 1.'Для заданого шпонкового з’єднання вала з зубчастим колесом (схеми 1, 2, 3, 4, 8, 9, 0) чи з’єднання вала з муфтою (схеми 3, 5, 6) та визначити допуски і граничні розміри всіх елементів з’єднання. Діаметр вала прийняти конструк-тивно, з врахуванням умови dш =(1,05…1,25) d або dш =(0,8…0,95) d. 2.'Надати схему розташування полів допусків по ширині шпонки b. 3.'Виконати ескіз шпонкового з’єднання з постановкою всіх розмірів. Для шпонкового з’єднання Ø52 H8/n7 (шпонка призматична, з’єднання щільне) визначити допуски та граничні розміри всіх елементів з’єднання. Надати схему розташування полів допусків за шириною шпонки та ескіз шпонкового з’єднання у зборці та подетально 7.'РОЗРАХУНОК ПРЯМОБІЧНИХ ШЛІЦЬОВИХ З’ЄДНАНЬ ТА ПРОЕКТУВАННЯ КАЛІБРІВ МЕТА 1.'Навчитися розшифровувати умовні позначення параметрів та посадок шліцьових з’єднань; визначати за таблицями відхилення, зазори, натяги по діа-метрам та ширині шліца; будувати поля допусків та правильно оформлювати робочі креслення. 2.'Придбати навички по проектуванню шліцьових калібрів. ЗАВДАННЯ 1.'Скласти умовне позначення шліцьового з’єднання. 2.'Розрахувати граничні розміри елементів заданого шліцьового з’єднання (дані взяти з таблиці завдання). 3.'Побудувати схему розташування полів допусків. 4.'Розрахувати виконавчі розміри шліцьового калібру-пробки (якщо шифр залікової книжки закінчується нулем або парною цифрою) або шліцьового ка-лібру-кільця (якщо шифр залікової книжки закінчується непарною цифрою). Для деталей шліцьового з’єднання з прямобічним профілем встановити граничні відхилення, граничні розміри та надати схему розташування полів допусків розмірів, що спряжуються, (за центруючим діаметром D та шириною шліця b). Вибрати відхилення на розміри, що не спряжуються. Надати ескізи деталей. ОЗРАХУНОК ШЛІЦЬОВИХ КАЛІБРІВ Розрахунок шліцьових комплексних калібрів складається із розрахунку ви-конавчих розмірів їх робочої частини (тобто d, D, b) та здійснюється в такій послідовності: -'згідно ГОСТ 25347-82 або СТ СЕВ 144-75 в залежності від номінальних розмірів шліцьових поверхонь d, D, b та їх точності визначити верхні та нижні відхилення допусків цих розмірів; -'розрахувати мінімальні значення (при проектуванні калі-бру-пробки) та максимальні значення (при проектуванні калі-бру-кільця); -'використовуючи формули ГОСТ 7951-80, розрахувати виконавчі розміри шліцьових калібрів. Розрахунки провести в міліметрах. 8.'РОЗРАХУНОК ГЛАДКИХ КАЛІБРІВ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЦИЛІНДРИЧНИХ ВАЛІВ І ОТВОРІВ МЕТА: закріпити знання та набути практичні навички для визначення гра-ничних та виконавчих розмірів калібрів для контролю вала та отвору, а також при виборі конструкції калібрів в залежності від контрольованих розмірів. ЗАВДАННЯ 1.'Визначити граничні та виконавчі розміри робочих калібрів для контро-лю вала. 2.'Визначити граничні та виконавчі розміри робочих калібрів для контро-лю отвору. 3.'Побудувати схеми розташування полів допусків калібрів. 4.'Виконати робочі креслення калібрів для валу та отвору з нанесенням виконавчих розмірів та маркірування. Студенти, шифр залікової книжки яких закінчується нулем або парною цифрою, проектують калібр-скобу для контролю валу (номінальний розмір і то-чність валу приймати із розрахунків, виконаних для підшипників ковзання). Студенти, шифр залікової книжки яких закінчується непарною цифрою, проек-тують калібр-пробку (номінальний розмір і точність отвору приймати із розра-хунків з’єднання з натягом). РОЗРАХУНОК РОЗМІРНИХ ЛАНЦЮГІВ МЕТА: засвоїти методику розрахунку розмірних ланцюгів методами повної взаємозамінності, імовірнісним. ЗАВДАННЯ: визначення допусків та відхилень складових ланок редуктора за граничними відхиленнями зазору. ВИБІР ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА МЕТА: закріпити отримані знання та набути практичні навички з об'рун-тування вибору степенів точності та виду спряження циліндричних зубчастих передач, а також з вибору комплексу показників для контролю коліс. ЗАВДАННЯ: -'вибір степенів точності за нормами кінематичної точності, плавності роботи та контакту зубців; -'розрахунок мінімального бічного зазору та вибір виду спряження; -'вибір комплексу показників для контролю передачі за нормами точності; -'визначення за ГОСТ 1643-81 значень допусків та відхилень контрольованих показників. ВИБІР УНІВЕРСАЛЬНИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ДЕТАЛЕЙ МЕТА: закріпити знання та отримати навички у підборі універсальних ви-мірювальних засобів для контролю лінійних та діаметральних розмірів. ЗАВДАННЯ: вибрати універсальні вимірювальні засоби для вимірювання розмірів валу та отвору. Вибір вимірювальних засобів здійснюється у наступній послідовності: -'за допуском та номінальним розміром, що контролюється, визначають згідно ГОСТ 8.051-81 допустиму похибку вимірювання та квалітет; -'вибрати номера вимірювальних засобів, їх найменування та величини граничних похибок вимірювання.

Способ заказа и контакты