Биология рефераты

Отдельные рефераты по биологии
Виконання завдань з дисципліни Біологія
Видозміни клітинної оболонки: здерев’яніння, опробковіння, кутинізація, восковий наліт, мінералізація. Поняття інкрустації і адкрустації.
Хімічний склад насіння. Особливості будови насіння і зародка однодольних рослин (на прикладі пшениці) і дводольних (на прикладі квасолі).
Загальна характеристика стебла та його функції. Види стебел за напрямом і способом росту, формою і характером поверхності. Тканини за рахунок, яких, відбувається наростання стебел в довжину та товщину.
Метаморфози пагонів: кореневища, бульби, цибулини, бульбоцибулини, столони, філокладії, сукуленти, колючки, вусики, вкорочені пагони.
Сезонні зміни в житті рослин. Фенологічні спостереження. Уміння визначити фази розвитку рослин.
Хімічна будова та хімічні і біологічні властивості крохмалю і глюкози. Функції які виконують.
Характеристика царства рослин
Цитоплазма клітини. Гіалоплазма клітини. Особливості будови і функції.
Морфологія, анатомія, фізіологія як біологічні науки. Предмет і завдання цих наук
Фізіологія людини і рослин. Предмет і завдання цих наук.
Комплекс Гольджі та ендоплазматична сітка. Будова і функції.
Плазма крові. Хімічний склад і функції.
Загальна характеристика відділу «Плавуноподібні». Екологічне та господарське значення.
Насичені жирні кислоти, хімічна будова і біологічна роль.
Систематика живих організмів. Таксономічні одиниці
Методи дослідження біології
Лейкоцити крові: будова і функції
Високомолекулярні жирні кислоти, їх будова і функції (жирні кислоти з двома зв’язками)
Етапи ліхеноіндикації.
Клас рептилії
Підцарство Архебактерії
Що являє собою мутаційна мінливість, типи мутації.
Вкажіть на матеріальні основи спадковості. Ядро, хромосоми, генетичні нуклеїнові кислоти (ТДНК, ГРНК) як носії генетичної інформації.
Чорний безрогий бик, представник чорної лінії схрещується з червоною рогатою коровою. Якими будуть телята в F1 і якими буде F2, якщо телята в подальшому будуть запліднені між собою? Якщо відомо, що безрогість і чорний колір домінує.
Видовий склад та систематична структура рослин і тварин болотного біогеоценозу, лісоболотного біогеоценозу, міського лісу, прибрежноводного біогеоценозу, овочевого агроценозу, змішаного лісу.
Основні екосистеми біосфери. Визначення і класифікація екосистем.
Поняття біогеоценозів. Структура і механізми біогеоценозу.
Видовий склад та систематика рослин і тварин болотного біогеоценозу
Гідробіоценози як біологічні системи гідросфери. Гідроекологія
Основні поняття і терміни гідроекології. Фактори впливу у водному середовищі. Загальна характеристика гідро біоценозів. Видова різноманітність гідробіоценозів
Гідробіоценози перехідних екологічних зон (екотопів). Структура гідро біоценозів. Взаємини гідробіонтів в екосистемах
Структурно-функціональна організація біогідроценозу Сівашу. Біогідроценоз лиману
Рибне господарство України
Стан рибних ресурсів і основні рибопромислові райони
Охорона й репродукція промислових риб
Стан рибного господарства в Полтавській області
Написание рефератов, решение задач по Биологии
Класс рептилии
Филогенез полового размножения у позвоночных
Эпителиальная ткань и железы
Корреляция между эмбриональными листьями, тканями и органами.
Бактериология и последние достижения биотехнологии и генной инженерии
Элементы морфологии, анатомии, гистологии, физиологии, экологии и географии растений
Характеристика и представители большого ряда надкласса рыб
Человек современного типа (неоантроп). Время появления и область формирования Ноmо Sаріеns
Подцарство Архебак¬терии
Приведите схему обмена витамина А при участии его в акте зрения и объясните причину перехода транс-формы в цис-форму.
Белки системы свертывания крови.
Моногибридное скрещивание, І закон Менделя.
Укажите последовательность нуклеотидов мРНК, образованной в результате транскрипции на ДНК следующего строения:
А А Т Ц А Ц Г А Т Ц Ц Т Ц Т А Г Г А Г Г
Пространственное строение белков
Анализирующее скрещивание
Сравнительная оценка строения аукариотической и прокариотической клеток. Объекты химической микробиологии.
Жгутики и другие органоиды движения бактерий, строение, химсостав. Способы движения бактерий.
Симбиотические формы взаимоотношений микроорганизмов.

Представлено 2 товара