Адміністративне право

Курсові роботи і задачі з дисципліни Адміністративне право

Поняття адміністративного права.
Публічна служба в Україні.
Механізм адміністративно-правового регулювання..
Адміністративно-правові відносини, їх особливості та види.
Президент України і виконавча влада.
Вдосконалення правового статусу органів виконавчої влади у контексті адміністративної реформи.
Адміністративна реформа – сучасний стан та проблеми запровадження.
Акти публічної адміністрації як форма реалізації повноважень.
Місцеве самоврядування в контексті децентралізації влади.
Адміністративні договори як особлива форма публічного адміністрування.
Державна служба у сфері виконавчої влади: зміст і напрями реформування.
Політичні партії в Україні (адміністративно-правовий аспект діяльності).
Адміністративно-правові режими.
Адміністративний примус і права людини.
Контроль з боку недержавних органів.
Адміністративні послуги з боку публічної адміністрації.
Контроль щодо органів виконавчої влади з боку інших гілок влади.
Звернення громадян як спосіб забезпечення законності в діяльності публічної адміністрації.
Адміністративна юстиція і захист прав громадян.
Реалізація виконавчої влади в адміністративно-територіальних одиницях. Особливості здійснення виконавчої влади в місті Києві.
Адміністративно-правове регулювання діяльності суб’єктів господарювання.
Нагляд як спосіб забезпечення законності у публічному управлінні.
Методи публічного адміністрування в діяльності ОВС.
Органи юстиції в Україні повноваження і структура.
Адміністративно-правовий статус іноземців (біженців) та осіб без громадянства.
Адміністративно-правове регулювання в сфері освіти та науки.
Адміністративно-правовий статус центральних органів виконавчої влади.
Кабінет Міністрів України – вищий орган в системі органів виконавчої влади.
Адміністративний нагляд міліції
Публічне адміністрування в сфері оборони
Публічне управління.
Основні ознаки (риси) публічного управління.
Поняття адміністративного права як галузі права.
Місце адміністративного права у юридично-галузевій класифікації права.
Соціальне призначення адміністративного права. Особливості і мета впливу адміністративно-правових норм на суспільні відносини.
Предмет адміністративного права.
Публічне адміністрування.
Методи субординації, координації та реординації в публічному адмініструванні. Адміністративно-правовий метод регулювання суспільних відносин (зміст, значення, практичне застосування).
Відмежування адміністративного права від інших галузей права. Адміністративне законодавство.
Поняття адміністративно-правової норми та її особливості.
Класифікація адміністративно-правових норм.
Поняття та форми реалізації норм адміністративного права.
Поняття та особливості адміністративно-правових відносин.
Види адміністративних правовідносин. Вертикальні і горизонтальні адміністративно-правові відносини.
Поняття суб’єкта адміністративного права. Адміністративна правосуб’єктність.
Класифікація суб’єктів адміністративного права.
Публічна служба.
Державна служба. Ранги і категорії державних службовців. Державні службовці як суб’єкти адміністративного права. Проходження служби державними службовцями. Особливості відповідальності державних службовців.
Підстави припинення державної служби. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою.
Об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права. Відповідальність об’єднань громадян. Способи легалізації об’єднань громадян.
Органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права.
Громадяни України як суб’єкти адміністративного права. Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Адміністративно-правовий статус біженців в Україні.
Поняття форм публічного адміністрування. Взаємозв’язок форм і методів публічного адміністрування.
Види форм публічного адміністрування.
Встановлення норм права (адміністративна правотворчість).
Застосування норм права (видання ненормативних актів публічного адміністрування).
Адміністративні послуги, поняття та види.
Нормативне забезпечення надання адміністративних послуг.
Здійснення реєстраційних та інших юридично значущих дій.
Укладення адміністративних договорів.
Неправові форми публічного адміністрування.
Поняття та види актів публічного адміністрування.
Вимоги до правових актів публічного адміністрування.
Поняття методів публічного адміністрування. Відокремлення методів публічного адміністрування від методів правового регулювання.
Економічні методи публічного адміністрування.
Адміністративні методи публічного адміністрування.
Співвідношення переконання, заохочення і примусу в публічному адмініструванні.
Поняття, особливості і цілі адміністративного примусу.
Види адміністративно-примусових заходів.
Заходи адміністративного припинення.
Заходи відповідальності за порушення нормативних положень.
3аходи адміністративного попередження.
Зміст та мета адміністративної реформи в Україні.
Завдання і напрямки адміністративної реформи в Україні.
Систематизація адміністративного законодавства відповідно до Концепції адміністративної реформи в Україні.
Адміністративний процес і предмет адміністративного права.
Широке і вузьке розуміння адміністративного процесу в сучасному українському адміністративному праві.
Поняття адміністративного провадження та його структура.
Види адміністративних проваджень.
Поняття законності і дисципліни у публічному адмініструванні та способи її забезпечення.
Гарантії забезпечення законності.
Адміністративно-правові режими.
Співвідношення законності і дисципліни у публічному адмініструванні.
Поняття контролю в публічному адмініструванні та його ознаки.
Види контролю в публічному адмініструванні. Парламентський контроль. Президентський контроль. Урядовий контроль.
Контроль з боку центральних органів виконавчої влади. Контроль з боку місцевих органів виконавчої влади. Судовий контроль. Адміністративне судочинство. Громадський контроль.
Співвідношення контролю і нагляду як способів забезпечення законності.
Нагляд прокуратури як спосіб забезпечення законності у публічному адмініструванні.
Адміністративний нагляд та адміністративний нагляд міліції.
3вернення громадян як спосіб забезпечення законності у публічному адмініструванні.
Публічне адміністрування в сфері оборони.
Публічне адміністрування в соціально-культурній сфері.
Зміст і правові основи публічного адміністрування в сфері внутрішніх справ.

Методичка здесь
метод 2019 АП

Отображение 1–32 из 36