Кримінологія

Замовити контрольні, задачі з навчальної дисципліни Кримінологія
Поняття злочинності, її природа, кількісно-якісні показники, особа злочинця, причини і умови злочинності й окремої злочинної поведінки, методики кримінологічних досліджень, теорія запобігання злочинності.
кримінологічна характеристика особи злочинця, умови запобігання окремих видів злочинних проявів, які розрізняються за їх мотивацією, контингентом злочинців, локалізацією, сучасний стан злочинності в Україні й світі, кримінологічні риси особи злочинця і потерпілого, негативні явища і процеси, які її обумовлюють, теорія запобігання злочинності, комплексний аналізу кількісно-якісних показників злочинності, організації та впровадження заходів щодо запобігання злочинності у територіальному масштабі.
Поняття і визначення кримінології як науки
Предмет науки і його характеристика.
Місце кримінології в системі правових наук Зв’язок кримінології з
суспільними і природничими науками.
Методологія, функції та завдання кримінології.
Система кримінологічної науки Кримінологічна класифікація Особливої
частини кримінології.
Виникнення та розвиток кримінології як самостійної науки
Зародження кримінологічної думки.
Біологічні концепції причин злочинності
Позитивізм у кримінології (ЧЛомброзо, ЕФеррі).
Соціальні концепції причин злочинності: загальна характеристика.
Психологічні та психіатричні теорії причин злочинності.
Теорія аномії і її значення для сучасного розуміння причин злочинності.
Інтеракціонізм у кримінології. Теорія конфлікту
Теорія стигматизації та диференційного зв’язку.
Розвиток кримінології в Україні за радянських часів.
Сучасний стан кримінології в Україні.
Злочинність: поняття, ознаки і визначення
Відмінність злочинності від злочину.
Кількісні показники вимірювання злочинності, як соціально-правового
явища. Якісні показники вимірювання злочинності. Структура, характер,
географія, ціна та інші показники.
Поняття латентної злочинності і її різновиди. Негативні наслідки
латентної злочинності. Способи визначення латентної злочинності.
Загальна характеристика сучасної злочинності в України (основні риси
та тенденції).
Поняття кримінологічної детермінації. Основні причини та умови
(фактори) сучасної злочинності в Україні.
Причини і умови окремого (одиничного) злочину: визначення і
характеристика.
Умови, що сприяють вчиненню злочинів та умови, що сприяють
досягненню злочинного результату (пияцтво, алкоголізм, наркоманія,
токсикоманія, проституція та ін.).
Обставини несприятливого морального формування особи як джерело
індивідуальної злочинної поведінки.
Конкретна життєва ситуація, її види та місце в механізмі окремого
злочину. Привід і зачіпка до вчинення злочину.
Взаємозв’язок між причинами, умовами і конкретною життєвою
ситуацією у механізмі індивідуальної злочинної поведінки. Мотивація злочинної поведінки.
Поняття особи злочинця та співвідношення з суміжними поняттями
(особою підозрюваного, обвинуваченого та ін.).
Структура особи злочинця. Основні риси кримінологічної
характеристики.
Співвідношення соціального і біологічного в структурі особи злочинця.
Генезис особистості злочинця. Типологія злочинців.
Віктимологія як кримінологічне вчення про жертву злочину та складова
частина кримінологічної науки.
Предмет, завдання і система кримінологічної віктимології.
Віктимізація та віктимність. Поняття і кримінологічне значення віктимності. Поняття і чинники віктимізації.
Типологія і класифікація жертв злочинів. Жертва злочину та суміжні
поняття.
Поняття, визначення, цілі і структура запобігання злочинності.
Класифікація запобіжних заходів за масштабом, об’єктами, суб’єктами,
призначеністю.
Загальносоціальне запобігання злочинності, поняття та характеристика
заходів.
Спеціально-кримінологічне запобігання злочинності, поняття та
загальна характеристика. Індивідуальна профілактика злочинної поведінки.
Кримінологічна профілактика як вид спеціально-кримінологічного
запобігання злочинності, її структура, характеристика заходів.
Відвернення і припинення злочинів як вид спеціально-кримінологічного
запобігання злочинності.
Організація і управління процесом запобігання злочинності. Практика
державного і регіонального планування запобігання злочинності.
Об’єкт запобігання злочинності. Криміногенність об’єкта. Класифікація
об’єктів.
Суб’єкти запобігання злочинності, визначення, ознаки, поняття та
загальна характеристика. Система суб’єктів запобігання злочинності в Україні.
Поняття та система віктимологічної профілактики злочинів.
Методи запобіжного впливу на об’єкт: поняття, класифікація, значення.
Правоохоронні органи як суб’єкти запобігання злочинності, їх завдання
та загальна характеристика діяльності.
Органи внутрішніх справ як суб’єкти запобігання злочинності.
Міжнародні установи і організації по запобіганню злочинності.
Конгреси ООН із запобігання злочинності і кримінального правосуддя.
Поняття суїцидальної поведінки. Механізм суїцидальної поведінки.
Міжнародна боротьба з тероризмом. Транснаціональні та транскордонні
злочини.
Міжнародна діяльність ФБР, ДЕА, FINCENІнтерпол та його роль у
боротьбі зі злочинністю.
Основні напрями діяльності прокуратури щодо запобігання злочинності.
Органи місцевого самоврядування як суб’єкти запобігання злочинності.
Органи державного і господарського управління та контролю як
суб’єкти запобігання злочинності. Роль засобів масової інформації і громадськості у запобіганні злочинності і корупції.
Методологія і методика кримінологічної науки: поняття, відмінність цих
понять. Загальна характеристика і класифікація методів кримінологічних
досліджень.
Загальні і спеціальні методи кримінологічних досліджень, їх
класифікація. Етапи кримінологічного дослідження.
Статистичні методи збору, аналізу кримінологічної інформації. Суцільне
та вибіркове кримінологічне дослідження. Основні умови вибірки, обсяг вибірки, правила вибірки. Похибка репрезентативності.
Конкретно-соціологічні методи збору кримінологічної інформації.
Анкетний метод збору інформації. Інтерв’ю як метод кримінологічних
досліджень. Спостереження в кримінології.
Психологічні методи, що застосовуються в кримінологічних
дослідженнях.
Вивчення документів як метод одержання кримінологічної інформації.
Узагальнення та аналіз кримінологічної інформації.
Поняття, види та методи кримінологічного прогнозування (метод
екстраполяції і експертних оцінок).
Поняття, завдання та види кримінологічного планування (державне і
регіональне планування)Етапи кримінологічного планування.
Взаємозв’язок злочинності і «фонових» явищ (пияцтво, корупція,
наркоманія, токсикоманія, проституція та ін.), які її детермінують.
Кримінологічна характеристика рецидивної злочинності та її
запобігання.
Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам у сфері
службової та професійної діяльності.
Поняття та кримінологічна характеристика професійної злочинності.
Детермінація (причини, умови) та запобігання професійній злочинності.
Кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання злочинів,
що вчинені жінками.
Кримінологічна характеристика організованої злочинності.
Детермінація (причини, умови) та запобігання організованій злочинності.
Кримінологічна характеристика корупції як соціального і правового
явища в Україні. Детермінація та заходи запобігання корупції. Закон України «Про запобігання корупції.
Загальносоціальні і спеціально-кримінологічні заходи запобігання
економічній злочинності.
Кримінологічна характеристика злочинності у сфері економіки, її
детермінація і заходи запобігання.
Кримінологічна характеристика злочинів проти власності.
Детермінація та заходи запобігання злочинів проти власності.
Кримінологічна характеристика насильницької злочинності проти життя
та здоров’я особи. Детермінанти і заходи запобігання насильницьким злочинам
проти життя та здоров’я особи.
Кримінологічна характеристика злочинів проти громадського порядку та
моральності. Запобігання хуліганству.
Кримінологічна характеристика злочинів, вчинених з необережності,
запобігання їм. Детермінація та заходи запобігання необережній злочинності.
Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх.
Детермінація та запобігання злочинності неповнолітніх.
Кримінологічна характеристика, детермінація та заходи запобігання
злочинності в місцях позбавлення волі.
Кримінологічна характеристика, детермінація та заходи запобігання
екологічній злочинності.
Кримінологічна характеристика, детермінація злочинів проти
громадської безпеки. Бандитизм та заходи по запобіганню йому.
Кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання злочинам
у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.
Насильство в сім’ї: визначення, різновиди, причини і умови та заходи
запобігання його злочинним проявам. Кримінофамілістика.
Кримінологічна характеристика злочинності проти статевої свободи та
статевої недоторканості особи, причини й умови та заходи по запобіганню їм.
Кримінологічна характеристика злочинності проти волі, честі та
гідності особи, її причини й умови і заходи запобігання

Отображение 1–32 из 55