Кримінальний процес

Замовити контрольні роботи, задачі з дисципліни Кримінальний процес, Кримінальний процес України, Кримінально-процесуальне право України, Практикум з кримінального процесу.

Поняття кримінального процесу. Історичні форми кримінального процесу.
Завдання кримінального процесу Стадії кримінального процесу та їх система.
Кримінально-процесуальна форма Кримінально-процесуальні функції.
Кримінально-процесуальні правовідносини.
Кримінально-процесуальні гарантії Кримінально-процесуальні акти.
Поняття кримінального процесуального права, його предмет і методи.
Зв’язок кримінального процесу з іншими галузями права, суміжними науками.
Поняття та значення кримінального процесуального закону.
Кримінальні процесуальні норми.
Елементи кримінальної процесуальної норми Види норм.
Джерела кримінального процесуального права України.
Дія кримінального процесуального закону України у часі, просторі й щодо осіб.
Застосування кримінального процесуального закону за аналогією.
Поняття та значення засад кримінального провадження.
Класифікація засад кримінального провадження.
Засада верховенства права Засада законності.
Засада рівності перед законом і судом Засада поваги до людської гідності.
Засада забезпечення права людини на свободу й особисту недоторканність.
Засада недоторканності житла чи іншого володіння особи.
Засада таємниці спілкування Засада невтручання у приватне життя.
Засада недоторканості права власності.
Засада презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини.
Засада свободи від самовикриття та право свідчити проти близьких родичів і членів сім’ї.
Засада заборони двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення.
Засада забезпечення права на захист.
Засада доступу до правосуддя та обов’язковість судових рішень.
Засада змагальності сторін і свобода в поданні ними до суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.
Засада безпосередності дослідження показань, речей і документів.
Засада права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.
Засада публічності Засада диспозитивності.
Засада гласності і відкритості судового провадження та його повне фіксування технічними засобами Засада розумних строків.
Засада державної мови кримінального провадження.
Поняття суб’єктів кримінального процесу та їх класифікація.
Суд та його повноваження Слідчий суддя та його повноваження.
Присяжний: його права та обов’язки Прокурор та його повноваження.
Слідчий та його повноваження.
Керівник органу досудового розслідування, його повноваження.
Оперативні підрозділи, їх повноваження.
Підозрюваний, обвинувачений: їх правовий статус.
Захисник: його процесуальний статус Обов’язкова участь захисника.
Потерпілий: його права та обов’язки Заявник: його правовий статус.
Цивільний позивач: його права та обов’язки
Цивільний відповідач: його правовий статус.
Представники потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача.
Законний представник у кримінальному провадженні.
Особи, які відіграють допоміжну роль у кримінальному процесі.
Свідок: його правовий статус Особи, які не підлягають допиту як свідки.
Перекладач: його правовий статус Експерт: його права та обов’язки.
Спеціаліст: його права та обов’язки Понятий: його права та обов’язки.
Відводи у кримінальному провадженні.
Забезпечення безпеки суб’єктів кримінального процесу.
Кримінально-процесуальне доказування: поняття та значення.
Елементи кримінально-процесуального доказування.
Критерії оцінки доказів та їх процесуальних джерел Недопустимість доказів.
Предмет доказування у кримінальному провадженні.
Межі та суб’єкти доказування.
Поняття та значення доказів у кримінальному процесі Поняття джерел доказів.
Класифікація доказів у кримінальному процесі.
Показання як процесуальні джерела доказів Оцінка та перевірка показань свідка.
Види показань підозрюваного, обвинуваченого Речові докази: поняття та види.
Процесуальний порядок зберігання речових доказів.
Документи як джерела доказів Протоколи процесуальних дій.
Висновок експерта.
Види експертиз за процесуальною ознакою
Відшкодування (компенсація) шкоди потерпілому у кримінальному провадженні.
Поняття цивільного позову у кримінальному провадженні.
Підстави, предмет і особливості доказування цивільного позову у кримінальному провадженні Суб’єкти цивільного позову.
Кримінально-процесуальні засоби забезпечення цивільного позову.
Вирішення цивільного позову в кримінальному провадженні.
Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю.
Поняття процесуальних строків та їх види.
Правила обчислення процесуальних строків.
Поняття і види процесуальних витрат.
Поняття заходів забезпечення кримінального провадження.
Види заходів забезпечення кримінального провадження.
Класифікація заходів забезпечення кримінального провадження.
Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик.
Привід: підстави та порядок застосування
Накладення грошового стягнення як захід забезпечення кримінального провадження.
Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом.
Відсторонення від посади: процесуальний порядок застосування.
Тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасове вилучення майна: підстави та порядок застосування.
Арешт майна: поняття та порядок застосування.
Поняття та види запобіжних заходів.
Мета та підстави застосування запобіжних заходів.
Загальний порядок застосування, зміни та скасування запобіжних заходів.
Особисте зобов’язання: порядок застосування, наслідки порушення.
Особиста порука: порядок та умови застосування.
Домашній арешт: порядок та умови застосування.
Застава: порядок застосування Визначення розміру застави.
Тримання під вартою: порядок та умови застосування.
Строки тримання під вартою та порядок їх продовження.
Затримання на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання з метою приводу.
Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду.
Поняття стадії досудового розслідування та її завдання Форми досудового розслідування.
Дізнання: поняття та особливості провадження.
Загальні положення досудового розслідування. Початок досудового розслідування.
Підслідність кримінальних проваджень.
Об’єднання та виділення матеріалів досудового розслідування.
Місце провадження досудового розслідування.
Строки досудового розслідування.
Розгляд клопотань під час досудового розслідування.
Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення.
Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування.
Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами.
Складання процесуальних документів під час досудового розслідування.
Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Поняття слідчих (розшукових) дій та їх система.
Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття та види.
Класифікація слідчих (розшукових) дій.
Загальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій.
Допит: поняття, види, процесуальний порядок проведення.
Одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб.
Особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи.
Пред’явлення для впізнання: поняття, процесуальний порядок проведення.
Обшук: поняття, види та процесуальний порядок проведення.
Огляд: поняття, види, процесуальний порядок проведення.
Ексгумація трупа: поняття та процесуальний порядок проведення.
Слідчий експеримент: поняття, процесуальний порядок проведення.
Освідування: поняття, процесуальний порядок проведення.
Підстави та порядок залучення експерта.
Повідомлення про підозру: суть та значення
Підстави та порядок повідомлення про підозру.
Зміна повідомлення про підозру.
Зупинення досудового розслідування: підстави та процесуальний порядок.
Відновлення досудового розслідування: підстави, процесуальний порядок.
Форми закінчення досудового розслідування.
Систематизація матеріалів кримінального провадження.
Підстави закриття кримінального провадження.
Процесуальний порядок закриття кримінального провадження.
Звільнення особи від кримінальної відповідальності: підстави та процесуальний порядок. Відкриття матеріалів іншій стороні.
Обвинувальний акт: поняття, значення та зміст.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора на досудовому провадженні.
Рішення слідчого судді, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування.
Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора.
Поняття підсудності Види підсудності.
Порядок направлення кримінального провадження з одного суду до іншого.
Поняття, завдання та значення підготовчого провадження.
Питання, що вирішуються у зв’язку з підготовкою до судового розгляду.
Порядок, строки та рішення підготовчого провадження.
Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження (кримінальною справою). Поняття, суть і значення судового розгляду.
Загальні положення судового розгляду.
Незмінність складу суду при розгляді справи.
Головуючий у судовому засіданні. Безперервність судового розгляду.
Заходи до порушників порядку судового засідання.
Підстави проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового провадження. Межі судового розгляду.
Процедура судового розгляду. Види вироків. Структура та зміст вироку.
Ухвала суду, її зміст.
Поняття, завдання й основні риси стадії апеляційного провадження.
Предмет і суб’єкти апеляційного оскарження.
Порядок і строки апеляційного оскарження.
Суд апеляційної інстанції. Результати апеляційного розгляду.
Підстави для скасування або зміни судового рішення судом апеляційної інстанції. Стадія касаційного провадження: поняття, завдання.
Предмет касаційного оскарження.
Суб’єкти, порядок і строки касаційного оскарження.
Результати розгляду касаційної скарги.
Провадження у Верховному Суді України: поняття та підстави.
Суб’єкти та строки подання заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України. Результати розгляду справи Верховним Судом України.
Поняття та значення стадії провадження за нововиявленими обставинами.
Підстави для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.
Суб’єкти та строки звернення про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.
Судове рішення за наслідками кримінального провадження за нововиявленими обставинами.
Види угод у кримінальному провадженні, загальний порядок судового провадження на підставі угоди.
Угода про примирення: порядок ініціювання та укладення.
Угода про визнання винуватості: порядок ініціювання та укладення.
Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення: поняття та особливості.
Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб.
Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх.
Обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженню щодо неповнолітніх.
Порядок виклику та допиту неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого.
Порядок застосування до неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу.
Застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру.
Підстави застосування примусових заходів медичного характеру.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру.
Суть, значення і завдання стадії виконання судових рішень.
Набрання судовим рішенням законної сили.
Порядок звернення судового рішення до виконання.
Питання, які вирішуються судом у стадії виконання судових рішень.
Міжнародна правова допомога: поняття, форми та підстави здійснення.
Суб’єкти міжнародної правової допомоги.
Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій: порядок здійснення. Процесуальний порядок вручення документів.
Видача особи (екстрадиція): поняття, підстави застосування.
Перейняття кримінального провадження: поняття, підстави застосування.

Представлено 17 товаров