Історія вчень про державу та право

Замовити контрольні роботи, реферати, есе з дисципліни Історія вчень про державу та право, Історія політичних і правових вчень, Історія політичної думки, Історія світової цивілізації, История права, История политических и правовых учений.

Державно-правові погляди в країнах Стародавнього світу
Становлення державно-правових поглядів у давні часи
Державно-правові погляди мислителів Стародавньої Греції
Розвиток державно-правових концепцій пізньогрецького періоду та у Стародавньому Римі
Розвиток вчень про державу і право в середньовічному суспільстві
Виникнення та розвиток християнських державно-правових ідей
Вчення про державу і право Фоми Аквінського
Політично-правові вчення мислителів і юристів середньовіччя
Політико-правові вчення у Західній Європі та США у XV-ХІХ ст
Державно-правові концепції обґрунтування абсолютизму
Вчення про державу і право нового часу
Державно-правові концепції представників Просвітництва
Державно-правові концепції представників французького та американського просвітництва
Політико-правова ідеологія в Росії у другій половині ХVІІ — початку ХХ ст.
Політична та правова думка в Україні часів входження до Литви та Польщі. Ідеї державності періоду Української гетьманської держави
Учення утопічного соціалізму. Комуністична державно-правова ідеологія
Державно-правові теорії позитивізму. Теорії природнього права. Антидемократичні політико- правові теорії
Політичні і правові вчення США періоду боротьби за незалежність
Становлення і розвиток політичної і правової думки в Німеччині
Історична школа права. Політико-правові вчення мислителів Франції та Англії
XVIII — початку ХІХ ст
Розвиток вчень про державу і право в Росії та Україні доби феодалізму
Державно-правові вчення Росії періоду централізації держави і встановлення
абсолютизму
Політико-правова ідеологія Росії доби розквіту абсолютизму
Становлення поглядів на державу і право в Київській Русі
Політична і правова думка в Україні доби середньовіччя
Політико-правова ідеологія ліберального та демократичного рухів в Україні
Державно-правові вчення ХІХ-ХХ ст
Концепція держави і права Росії доби буржуазних реформ
Державно-правові концепції в Україні кінця XIX — початку ХХ ст
Державно-правові вчення соціалістичного та комуністичного напрямків
Основні державно-правові вчення західноєвропейських мислителів ХІХ-ХХст
Практичне значення науки за умов побудови в Україні правової держави і громадянського суспільства.
Погляди на земний порядок, сутність і справедливість у Стародавній Персії. Виникнення релігійної течії буддизму. Школа Конфуція. Концепція даосизму.
Виникнення релігійної течії буддизму. Концепція даосизму.
Демокрит та його теорія походження держави та законів. Два види справедливості за Арістотелем. Сутність поглядів на державу і право софістів, епікурійців та стоїків. Погляди на державу і право софістів, епікурійців і стоїків.
Погляди на державу і право стоїків. Апокаліпсіс Іоанна Богослова. Державно-правова концепція Аврелія Августіна. Становлення поглядів на державу і право в Київській Русі.
Богословсько-політичний трактат Спінози. Теорія почуттів Д. Юма.
Політико-правові міркування Дідро, Гольбаха, Гельвеція. Ідеї демократичної республіки Франкліна та Пейна. Погляди Джефферсона.
Державно-правові концепції Монтеск’є. Демократичні погляди Томаса Джефферсона.
Учення ченця Філофея. “Нестяжателі” і “Йосифляни”. Централізована монархія за Пересветовим. Освічена монархія Афанасія Ордіна-Нащокіна. Прибічник реформ Петра І – Іван Посошков. Виразник ідей Просвітництва – Десніцкий.
Учення Псковського ченця Філофея. “Нестяжателі” та “Йосифляни”. Державно-правові концепції Соловйова, Чичеріна, Новгородцева. Ідеолог російського анархізму М. Бакунін.
Ідеї рівності Івана Вишенського. Питання співвідношення церкви та держави в політичних поглядах Петра Могили. Договірні статті Богдана Хмельницького. Гетьманство П. Дорошенка.
Ідеї рівності Івана Вишенського. Питання співвідношення церкви та держави в політичних поглядах Петра Могили.
Політична творчість І. Франка. Політична концепція незалежної суверенної держави за Володимиром Винниченком. Політико-правова концепція Лесі Українки. Перша Українська національна політична партія.
Політична творчість І. Франка. Політична концепція незалежної суверенної держави за Володимиром Винниченком. Українські партії та їх розвиток.
Погляди на устрій суспільства Томаса Мора, Томазо Кампанелла, Жана Мельє, Сен-Сімона, Шарля Фур’є, Роберта Оуена. Комуністичні ідеї Плеханова.
Погляди на устрій суспільства Жана Мельє, Шарля Фур’є, Роберта Оуена. Комуністичні ідеї Плеханова.
«Чиста теорія права» Кельзена. Органічна теорія Спенсера. Неотомізм, феноменологізм, екзистенціалізм, герменевтика. Теорія Фрідріха Ніцше.
Органічна теорія Спенсера. Погляди на державу екзистенціалістів і представників герменевтики.
У чому полягає історичний і теоретичний аспект „Історії вчень про державу і право”?
Назвіть предмет дослідження „Історії вчень про державу і право”.
Якою є методологічна база „Історії вчень про державу і право”?
Поясніть сутність методологічного принципу історизму.
У чому полягає цінність державно-правової концепції про розподіл влади в суспільстві?
Поясніть практичне значення теоретичних концепцій, розроблених у минулому.
У чому полягає сутність державно-правових поглядів Конфуція?
Якою була концепція устрою світу даосизму?
Назвіть причини появи кастового устрою суспільства в Стародавній Індії.
Дайте характеристику поглядам на державу і право, які існували в Стародавньому Єгипті.
З’ясуйте особливості процесу розвитку концепцій про державу і право у стародавній Греції.
Якою була “ідеальна держава” Піфагора і його послідовників?
Якими були причини заперечення божественного походження законів Демокритом?
Охарактеризуйте погляди софістів на суспільний і правовий порядок.
Чим відрізнявся підхід Сократа до проблеми співвідношення права і свободи?
Дайте характеристику вченню про державу Цицерона.
Якими є критерії справедливості за Цицероном?
Що нового в поглядах на право можна побачити у Сенеки?
Дайте аналіз категорії „право” з точки зору Ульпіана.
З’ясуйте відмінності ідей природного і позитивного права.
Якими були державно-правові погляди юристів Гая і Павла?
З’ясуйте головну мету ідейного руху просвітництва.
Як вплинули на еволюцію поглядів на державу і право розвиток буржуазних відносин і антифеодальна боротьба в країнах Європи?
У чому сутність політико-правової ідеології Вольтера?
Хто є гарантом реалізації природного права людини за Вольтером?
Якою була теорія природного права Монтеск’є?
Охарактеризуйте концепцію суспільного договору Жан-Жака Руссо.
Проаналізуйте ідеї демократичної республіки Франкліна та Пейна.
Якими були демократичні погляди Джефферсона?
Погляди на державу ідеолога російського анархізму Михайла Бакуніна.
У чому полягає різниця в державно-правових поглядах “нестяжателів” та “йосифлян”?
Згадайте сутність морального вчення і природного права О.П. Куніцина.
Проаналізуйте правову концепцію Володимира Соловйова.
Як з’ясував сутність права Борис Чичерин?
Право як рівновага індивідуальної свободи та загального блага за Павлом Новгородцевим.
Якими були погляди Станіслава Оріховського-Роксолана на політично-правовий устрій польсько-литовської держави?
Проаналізуйте державницьку діяльність Б. Хмельницького, договірні статті з московським царем.
На що була спрямована політична діяльність гетьмана Петра Дорошенка?
Дайте характеристику Конституції Пилипа Орлика.
Дайте аналіз еволюції державницьких поглядів Михайла Грушевського.
Який внесок до розвитку державно-правових концепцій вніс Микола Костомаров?
Опишіть політичну концепцію Володимира Винниченка.
Коли була утворена перша українська політична партія?
Які ще національні українські партії були створені на початку ХХ ст.?
Дайте характеристику суспільним умовам і теоретичним передумовам появи утопічного соціалізму.
Якими були погляди на організацію суспільства Томаса Мора?
Чим відрізнялися погляди на організацію суспільства Роберта Оуена?
Проаналізуйте головні ідеї “Маніфесту комуністичної партії”.
У чому полягає сутність ідеї “держави диктатури пролетаріату”?
Яким було ставлення засновників комунізму до приватної власності?
Що нового вніс до вчення К. Маркса В. Ленін?
Якими були погляди на організацію суспільства засновників сучасної соціології О. Конта і Г. Спенсера?
У чому полягає сутність “чистої теорії права” Г. Кельзена?
Чим відрізняються погляди на природнє право представників феноменологізму та екзистенціалізму?
Охарактеризуйте погляди на державу Фрідріха Ніцше.
Дайте аналіз теорії елітаризму В. Парето і Г. Моска.

Представлено 11 товаров