Бюджетне і страхове право

Курсові роботи та реферати з бюджетного права

Методичка тут
Методичка бюджетне і страхове право
Замовити виконання контрольних робіт, задач з дисципліни Бюджетне і страхове право, Фінансове право, Бюджетне право і бюджетний процес.
Поняття бюджетного права.
Розкрити сутність бюджету, його складові частини та особливості бюджетних правовідносин.
Розкрийте поняття бюджету, його соціально-економічне й політичне значення.
Які складові частини бюджету?
Назвіть особливості бюджетно-правових відносин.
Поняття та значення бюджету для функціонування держави та територіальних громад.
Джерела бюджетного права.
Поняття та значення бюджету для функціювання держави та територіальних громад.
Як можна класифікувати бюджетні документи?
Які джерела бюджетного права?
Які вихідні положення бюджетної діяльності закріплено в Конституції України?
Бюджетна система України
Дослідити основні складові бюджетної системи України, склад бюджету та зміст інституту бюджетних повноважень. Розкрити правові засади організації міжбюджетних відносин, зокрема, доходів і видатків між різними ланками бюджетної системи.
Що таке бюджетний устрій держави і чим він визначається?
Дайте характеристику бюджетній системі України.
Поняття бюджетних повноважень.
Охарактеризуйте склад доходів і видатків бюджетів.
Дайте тлумачення понять «дефіцит», «профіцит», «збалансованість бюджету».
Що таке бюджет розвитку місцевих бюджетів?
Бюджетний процес та його учасники
Основні поняття, зміст і стадії бюджетного процесу. Розкрити повноваження учасників бюджетного процесу. Дослідити порядок складання проекту бюджету, його прийняття і виконання на загальнодержавному та місцевих рівнях.
Розглянути Главу 4 Бюджетного кодексу України «Бюджетний процес та його учасники».
Поясніть, у чому полягає зміст бюджетного процесу.
Які стадії бюджетного процесу?
Стадії бюджетного процесу на загальнодержавному рівні.
Стадії бюджетного процесу на місцевому рівні.
Що таке бюджетний цикл?
Яких учасників бюджетного процесу можете назвати?
У чому полягає суть виконання бюджетів?
Доходи державного та місцевих бюджетів
Розкрити порядок формування доходів державного та місцевих бюджетів, їх призначення та механізм видатків за ними.
Склад доходів Державного бюджету України.
Структура місцевих бюджетів. Джерела доходів місцевих бюджетів.
Механізм видатків Державного та місцевих бюджетів.
Що таке касове виконання бюджету?
Що таке бюджетний розпис, хто його складає і до кого його адресовано?
Яким чином приймають і виконують місцеві бюджети в Україні?
Загальна характеристика страхового права
Основні поняття, предмет і метод страхового права, його місце в системі права та шляхи вдосконалення страхового законодавства.
Які суспільні відносини регулює страхове право?
Назвіть основні принципи страхового права.
Ознаки страхування. Учасники страхових відносин.
Особливості страхових правовідносин. Охарактеризуйте метод страхового права.
Хто є основними суб’єктами страхування?
Державне обов’язкове страхування
Основні засади та принципи державного обов’язкового страхування. Розкрити основний зміст та мету соціального страхування.
Дайте визначення майнового страхування.
За якими критеріями слід розмежовувати особисте і соціальне страхування?
Правове регулювання обов’язкового особистого страхування.
Які критерії покладено в основу класифікації видів страхування?
Які критерії покладено в основу класифікації видів страхування?
Назвіть спільні риси соціального та особистого страхування.
Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
Основні положення пенсійної реформи в Україні, проаналізувати її складові та перспективи розвитку пенсійної системи.
Дослідити основні положення пенсійної реформи в Україні.
Поясні особливість системи державного пенсійного страхування.
Охарактеризуйте солідарну систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
Дворівнева структура загальнообов’язкового державного пенсійного страхування: солідарна система та обов’язкова накопичувальна система.
Охарактеризуйте обов’язкову накопичувальну систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
Які основні завдання та цілі пенсійної реформи?
Розкрийте суть добровільної недержавної системи пенсійних заощаджень

Отображение единственного товара