Программирование

Контрольные работы, задачи и курсовые по программированию
Тематика контрольних робіт, задачі, курсові по дисципліні Комп’ютерна техніка та програмування
Turbo Pascal. Розробка схем алгоритмів Необхідно проаналізувати умову завдання і визначити порядок розрахунку, розробити формульний алгоритм та скласти схему алгоритму обчислення виразів
Необхідно записати на мові Turbo Pascal операторами присвоєння обчислення виразів згідно варіантів
Необхідно розробити схему алгоритму, таблицю символічних імен, набрати і відлагодити програму обчислення виразів (розгалужений обчислювальний процес)
Дано вектор A, який містить n елементів. Математично описати умову задачі, розробити схему алгоритму, скласти таблицю символічних імен, написати і відлагодити Pascal-програму обчислення значення Z, що дорівнює добутку середнього значення додатних елементів та середнього значення від’ємних.
Необхідно розробити схему алгоритму, таблицю символічних імен, набрати і відлагодити програму обробки матриць (циклічний обчислювальний процес – вложені цикли). Дано дійсну матрицю Скласти схему алгоритму і програму визначення середнього значення додатних і від’ємних елементів, розташованих вище головної діагоналі і середнього значення від’ємних елементів, розташованих нижче головної діагоналі.
Знайти мінімальний член послідовності
Написати і відладити програму з використанням масивів. У одновимірному масиві, що складається з 15 дійсних елементів обчислити: Мінімальний елемент масиву
Суму елементів масиву, розташованих між першим і останнім додатними елементами
Перетворити масив так, щоб спочатку розташовувалися всі елементи, рівні нулю, а потім – всі інші.
Написати програму яка переводе фунти в кілограми і навпаки.
Один фунт – це 409.5 грам.
Шаблон книги. Використання шаблона для створення таблиць.Завантаженння , пошук, зюбереження та закриття книг. Робота з кількома кгигамии одночасно.
Компанія по постачанню електроенергії отримує плату з клієнтів за тарифами
за перші 500кВт – 8коп.за 1кВт/г; якщо споживання більше ніж 500кВт, але не перевищує 1000кВт –10коп.за 1кВт/г; якщо споживання більше за 1000кВт – 12коп.за 1кВт/г.
Послугами компанії користуються 20 клієнтів, що мешкають у 3 будинках.
Скласти таблицю такої структури: споживач, мешканець будинка, місяць, кількість спожитої електроенергії, сума до оплати. Таблицю розмістити на аркуші Лист1, давши йому ім’я «Вихідні дані». Ввести дані про оплату за 1 місяць (наприклад – листопад).
Обчислити : вартість електроенергії для кожного клієнта, враховуючи різні тарифні ставки за кількість спожитої електроенергії ( використати функцію Если);
Побудувати діаграму і розмістити її на окремому аркуші книги: Діаграма 1 – відображає залежність вартості електроенергії від кількості спожитої електроенергії.
Створити базу даних і об’єкти типу “таблиця” в середовищі MS Access: Інформаційна система Промтоварний магазин
Створити бізнес-презентацію підприємства в програмі Microsoft Power
Створити таблиці у середовищі Microsoft Excel та проаналізувати дані за допомогою діаграм. У завданні слід описати всі команди для його виконання з використанням «скріншотів» і докласти роздруківки результатів (таблиця з вихідними даними і результатами, а також різні типи діаграм).
Дослідити діяльність умовної (власної) фірми, відобразити засобами MS Word
Провести аналіз фірми засобами MS Excel
Розрахувати суму платежів за кредитом для кожного місяця
Розрахувати оптимальний план виробництва товарів фірми (вихідні дані умовні)
Розробити базу даних умовної (власної) фірми засобами MS Access
База даних
Автоматизація роботи бази даних (запити, форми, звіти та макроси)
Створити презентацію фірми у МS Power Point
Розробити презентацію умовної (власної) фірми з метою зацікавлення кредиторів та залучення інвестицій.
Розробити книгу МS Ехcel для розподілу заробітної плати між окремими членами комплексної бригади та аналізу результатів розподілу згідно кваліфікації та відпрацьованого часу.
Передбачити обчислення прибуткового податку та відрахування в фонд зайнятості.
Створити програму, яка переводитиме суму грошей у доларах у суму в гривнях. Створити папку D:\Delphi\Laboratorna.
Скласти схему алгоритму та програму для обчислення значень функції y= f(x), де аргумент х змінюється від х0 до х1 , з кроком х згідно заданого варіанту. Результати вивести на екран у вигляді таблиці значень х, y.
Реалізувати програму за допомогою двох видів циклів – з післяумовою та передумовою
Вычислить сумму ряда с точностью e
Найти все трехзначные числа, средняя цифра которых равна сумме первой и второй
Найти все двухзначные числа, сумма цифр которых не меняется при умножении числа на 2,3,4,5,6,7,8 или 9
Составить логическое выражение для определения координат (x,y), которые попадают в заштрихованную область. Результатом работы программы должен быть ответ «Да» или «Нет»
Вычислить значение выражения в зависимости от условия, используя, оператор выбора Case
Вычислить площади разных геометрических фигур
Разрешено использование оператора Write(i) только при i=0,1,2,..9. Составить программу, которая печатает десятичную запись заданного натурального числа n>0. (Случай n=0 был бы исключением, потому что обычно ноли в начале числа не печатаются, а для n>0 — печатаются)
Расположить строки матрицы размером N*M по убыванию или возрастанию среднего арифметического их элементов
Вычислить таблицу значений. Результат вывести в виде таблицы
Даны натуральные числа n и k,n>1. Напечатать k десятичных знаков числа 1/n. (При наличии двух десятичных разложений выбирается то из них, что не содержит девятки в периоде.)
Дан одномерный массив. Вычислить среднее арифметическое положительных и отрицательных элементов
Дан двухмерный массив. Получить новую матрицу путем деления всех элементов исходной матрицы на ее минимальный по модулю элемент
Использовать подпрограммы для вычисления Min и Max
Даны n действительных чисел (n>50). Отсортировать их в порядке возрастания методом фон Неймана
Определить наименьшее значение среди элементов столбца, который обладает наибольшей суммой модуля элементов
Начальная матрица имеет размер N*N, в которой первый столбец содержит действительные положительные числа которые расположены в порядке уменьшения их значений, причем сумма элементов этого столбца равна l, а остальные элементы равны 0. Обработать массив по следующему алгоритму.
Программа должна вывести объем шара, диаметр шара вводится с клавиатуры
В записи должны быть заключены следующие данные о рабочих организации: фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес, специальность, оклад.
Составить статистику специальностей по зарплате и вывести затраты на зарплату по специальности, которая больше всего оплачивается.

Представлено 8 товаров