Экология

Тематика контрольних робіт, задачі, курсові по дисципліні Екологія
Визначити суму плати промислового підприємства за спеціальне використання водних ресурсів, а також суми, що підлягають перерахуванню до місцевого, обласного та державного бюджетів. Умова задачі: Підземні води, Поверхневі води, тис. м3 Ліміт використання Ол1 Фактично використано Оф1
Визначити суму плати за скиди підприємством забруднюючих речовин у поверхневі води і вказати джерела її покриття (собівартість чи прибуток). Коефіцієнт кратності плати за понадлімітне забруднення  5. Умова задачі: Басейн ріки або моря, Жири, Масло солярне, Феноли Ліміт скиду, Мл1тонн, Фактичний скид.
Сума плати за скиди певної забруднюючої речовини
Розрахуємо суму плати за скидання жирів
Розрахуємо суму плати за скидання масла солярного
Визначення категорії небезпечності автотранспортного підприємства, Найменування забруднюючої речовини, Оксид вуглецю, Сполуки хрому (VI), Фенол, Кількість викиду, Кислота сірчана, Водень хлористий, т/рік
Визначити клас небезпеки промислових відходів, які утворились на промисловому підприємстві загальною масою 0,9 тонн з такими інгредієнтами: CdSO4 (0,2 т), CuSO4 (0,5 т), PbSO4 (0,3 т).
Визначення класу небезпеки провести за методикою ЛД-50 (LD50).
Міжпланетний космічний корабель
Кругообіг хімічних елементів: сірка, стронцій
Навести прогноз ентропійності екосистеми водозбірного басейну.
У атмосферному повітрі міститься А мг/м3 SO2 , Б мг/м3 NO2 , B мг/м3 CO , Г мг/м3 пилу. Вітром з території поблизу розташованого промислового об’єкту занесено додатково Д мг/м3 пилу та Е мг/м3 SO2.
Визначити класи небезпеки забруднювачів атмосфери. Оцінити відповідність повітря санітарним нормам.
Вміст пилу в робочому приміщенні складає А кг, після очищення зменшилося на В кг. Визначити ступінь очищення повітря, коефіцієнт проскоку газопиловловлювача, концентрацію пилу в повітрі приміщення. Чи відповідає повітря в приміщенні санітарним нормам? Об’єм приміщення складає Д м3.
Два підходи до розуміння взаємодії людини і природи: антропоцентризм та екоцентризм
Екологічна оцінка місця проживання
Екологія і глобальні проблеми людства
Охорона водних ресурсів. Водний кодекс України.
Навести основні риси сучасної екології.
Які обмеження передбачаються законодавством з метою охорони вод? Дайте оцінку антропогенному впливу на гідросферу.
Як можуть вплинути зміни на Землі в минулому і сьогодні на майбутнє біосфери?
Навести принципи раціонального використання водних ресурсів. Як здійснюється контроль за станом водного середовища?
Які обмеження передбачаються законодавством з метою охорони вод? Дайте оцінку антропогенному впливу на гідросферу.
Навести принципи раціонального використання водних ресурсів. Як здійснюється контроль за станом водного середовища?
Рівні організації живої матерії. Сім типів речовин біосфери. Функції біосфери.
Педологічні аспекти взаємодії суспільства і природи. Які заходи включає охорони земель?
Евтрофікація водних екосистем. Умови скиду стічних вод у водні об’єкти.
Яка роль продуцентів, консументів і редуцентів у трансформації енергії у біосфері?
Водопостачання населених пунктів та міст. Система спостереження та контролю за якістю поверхневих вод.
Що передбачає концепція сталого розвитку?
Геологічне середовище міста. Літогенна основа території міста. Небезпечні геологічні процеси міських територій.
Мікробіоценози. Біотрансформація екзогенних речовин у міських біогеоценозах.
Поняття про забруднення навколишнього середовища. Класифікація забруднень
Міська флора та фауни. Шляхи формування флори та фауни міста
Навести економічні й соціальні фактори ресурсозбереження в Україні. Який механізм забезпечення максимальної ефективності ресурсозбереження?
Динаміка міського ландшафту. Забруднення ґрунтового покриву міста твердими побутовими та промисловими відходами.
Розрахунок викидів шкідливих речовин транспортних систем в умовах експлуатації
Розхід палива автомобілем при руху транспортної системи
Випробування автомобілів на токсичність.
Організація дорожнього руху транспортних систем.
Режими руху транспортних систем.
Розхід палива автомобілем при руху транспортної системи.
Режими руху автомобілів у транспортному потоці.
Використання керамічних матеріалів у дизелях.
Рециркуляція відпрацьованих газів бензинових двигунів і дизелів.
Застосування нових типів силових установок двигунів внутрішнього згоряння.
Збіднення паливо повітряної суміші бензинових двигунів.
Застосування систем впорскування бензину в автомобілях.

Представлено 2 товара