Психологія

Предмет і завдання вікової психології
Поняття «віку» у віковій психології
Характеристика методів вікової психології
Основні чинники, що детермінують психічний розвиток
Взаємодія навчання, виховання та розвитку
Найважливіші закономірності розвитку психіки
Поняття про соціальну ситуацію розвитку дитини
Психологічні особливості розвитку дитини впродовж першого року життя
Основні психічні новоутворення раннього дитинства
Психологічні особливості особистості дитини дошкільного віку
Гра як провідна діяльність дошкільника
Характерні особливості соціальної ситуації розвитку молодшого школяра
Основні чинники, що визначають психічний розвиток і формування особистості молодшого школяра
Структура навчальної діяльності молодшого школяра
Місце та значення навчальної та трудової діяльності у психічному розвитку молодшого школяра
Динаміка психічного розвитку молодшого школяра (пізнавальні процеси, емоційно-вольова сфера)
Особливості взаємин молодшого школяра з дорослими (батьками, вчителями) та однолітками
Характерні особливості соціальної ситуації розвитку підлітків
Анатомо-фізіологічні особливості розвитку підлітків
Біологічний чинник у розвитку підлітків (статеве дозрівання, акселерація)
Основні психологічні новоутворення підліткового віку
Почуття дорослості, його становлення й особливості вияву у підлітків
Розвиток пізнавальних процесів і перебудова навчальної діяльності у підлітковому віці
Особливості розвитку самосвідомості підлітка
Перебудова взаємин підлітка з дорослими й однолітками
Особливості анатомо-фізіологічного розвитку на етапі ранньої юності
Психосексуальний розвиток особистості в період ранньої юності
Соціально–психологічні умови формування особистості старшокласників
Основні психологічні новоутворення ранньої юності
Психосексуальний розвиток у період ранньої юності
Специфіка пізнавальних процесів у старшокласників
Особливості формування емоційно-вольової сфери в юнаків
Особливості самосвідомості юнаків і дівчат
Перебудова взаємин з однолітками та дорослими на етапі ранньої юності
Психологічні особливості вибору професії та готовність юнаків і дівчат до професійного самовизначення
Поняття про рівень актуального розвитку та зону найближчого розвитку
Психічний розвиток учнів в умовах застосування технічних засобів навчання
Психологічна характеристика процесу засвоєння знань
Стихійне та цілеспрямоване засвоєння знань
Мотивація професійної діяльності вчителя: поняття, структура
Загальна характеристика цілей і завдань психології виховання
Особистість як мета, об’єкт і суб’єкт процесу виховання
Психологічні основи гуманізації процесу виховання
Проблеми виховання дітей різних вікових груп
Психологічні особливості важковихованості підлітків
Стилі батьківської поведінки у вихованні та їх характеристика
Поняття про особистісно-зорієнтоване навчання
Специфіка педагогічної праці
Основні компоненти педагогічної праці
Педагогічні здібності та їх структура
Педагогічні вміння та навички, умови їх формування
Авторитет учителя: поняття, складові, умови підвищення
Психологічні вимоги до особистості сучасного вчителя
Педагогічне спілкування в системі «вчитель – учень» як чинник становлення та розвитку особистості школяра
Психологічні проблеми вдосконалення педагогічної майстерності
Ефективність діяльності вчителя та її критерії
Особливості розвитку самосвідомості учнів у навчально-виховному процесі
Соціально–психологічні умови формування особистості старшокласників
Особливості формування самосвідомості юнаків і дівчат
Показники та критерії вихованості особистості
Самовиховання як вища форма управління формування особистості
Вікові особливості виховання людей
Вікові особливості розвитку самовиховання у дітей, підлітків та юнаків
Чинники, що впливають на успішність у навчанні
Стиль спілкування вчителя та його вплив на формування особистості учнів
Принципи складання психологічної характеристики учня або студента
Охарактеризуйте типи темпераменту та наведіть їх психологічну характеристику
Охарактеризуйте психодінамічну теорію особистості
Надайте визначення та порівняйте поняття «характер», «акцентуації характеру» та «неврози»
Поясніть поняття «особистість» Відмінні ознаки особистостей
Типологія соціальних характерів Е Фромма
Охарактеризуйте гуманістичну теорію особистості
Поясніть основні положення когнітивної теорії особистості
Поведінкова теорія особистості
Охарактеризуйте стать і функціональні асиметрії мозку
Охарактеризуйте діяльнісну теорію особистості
Охарактеризуйте вплив біологічних і культурних чинників на гендерні розрізнення
Охарактеризуйте диспозиціональну теорію особистості
Поясніть співвідношення темпераменту і характеру
Охарактеризуйте клінічні типології особистості
Охарактеризуйте поняття про особистість Відмітні ознаки особистостей
Поясніть взаємозв’язок темпераменту з екстраверсією–інтроверсією
Охарактеризуйте структурно-динамічну характеристику розвитку особистості
Професійні інтереси та їх діагностика
Поняття інтелекту в психології
Поняття «креативність» і «творчість» у психології
Особливості понять «інтелект» і «мислення» в психології
Психологічна характеристика психічних станів
Гуманістична теорія особистості
Психологічна структура особистості
Механізми функціонування індивідуальності як цілісної системи
Біологічні та соціальні засади розвитку індивідуальності
Поняття про діапазон мінливості та норму реакції
Поняття про темперамент Статус темпераменту в структурі індивідуальних властивостей
Основні властивості темпераменту
Типологія темпераменту за Гіппократом
Типологія темпераменту за Е Кречмером
Вчення І П Павлова про типи ВНД як фізіологічне підгрунття темпераменту
Б М Теплов, В Д Небиліцин про психофізіологічні основи індивідуальних відмінностей

Представлено 4 товара