Політологія

Теми контрольних і курсових робіт із исципліни «Політологія»
Ґенеза поняття «політика»
Виникнення та розвиток політичної науки
Предмет, методи, функції, закони політології, природа політичних знань
Поняття «парадигми» та основні парадигматичні підходи
Роль політології в сучасному житті
Політичні концепції античності
Політичні думки Середньовіччя
Політичні ідеї епохи Відродження
Політичні погляди Київської Русі
Політичні ідеї в Московії та на російських землях XІV – поч ХVII ст
Світова політична думка Нового часу (XVII – XVIII ст)
Еволюція політичних ідей в Росії та на українських землях XVII – XVIII ст
Політичні ідеї, соціальні концепції, утопії та антиутопії світу XIX ст
Російські та українські політичні концепції ХІХ ст
Політичні ідеї перших десятиріч ХХ століття в Росії та в Україні
Світові політичні теорії ХХ – поч ХХІ ст
Політичні погляди в СРСР, Росії та Україні ХХ – поч ХХІ ст
Політична влада, її функції та тенденції розвитку
Поняття політичної системи, її структура, функції
Походження держави як політичного інституту, її ознаки та функції
Форми організації державної влади та форми правління в сучасному світі
Форми державного устрою в сучасному світі
Проблеми еволюції політичних систем, їх типологія
Правова держава (концепції, декларації, реалії)
Громадянське суспільство (сутність, ознаки, формування)
Проблеми формування правової держави та громадянського суспільства в сучасній Україні
Поняття демократії, її критерії, шляхи формування
Колективістські концепції, ліберальні теорії, плюралістичні ідеї демократії
Теорії безпосередньої, представницької, елітарної демократії
Народовладдя в Україні: можливості й реальність
«Помаранчева революція» в Україні та її наслідки – прояв демократії?!
Особливості нинішнього етапу перехідного періоду в Україні
Структура системи державної влади в Україні до і після конституційних змін , , років
Рекомендації Венеціанської комісії, Парламентської Асамблеї Ради Європи, інших європейських інституцій щодо конституційної реформи в Україні
Політико-ідеологічні концепції державотворення в сучасній Україні
«Універсал національної Єдності» серпня р та Закон України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики» липня р, їх роль у зміцненні української державності
Стратегія і тактика подолання та запобігання системній кризі в Україні
Моделі політичної реформи в Україні, невдалі спроби їх реалізації та можливі перспективи
Політична культура і політична свідомість
Політична ідеологія та основні ідеологічні доктрини
Лібералізм і консерватизм як політико-ідеологічні течії
Соціалізм, соціал-демократія та комунізм
Фашизм, нацизм, релігійний фанатизм, міжнародний екстремізм
Поняття політичної партії та різновиди партійних систем
Партійно-політичний спектр світу та сучасної України
Політична еліта та класичні теорії еліт
Сучасні теорії еліт та роль політичної еліти у суспільному житті
Політичне лідерство Основні теорії та типи лідерів
Роль політичних лідерів у партійному будівництві, формування громадянського суспільства та створення правової, демократичної держави
Виборчі системи (теорія і сучасна практика)
Трансформація виборчих систем в історії незалежної української держави
Політичні маркетинг та менеджмент у сучасному світі
Російська, Білоруська і Молдавська моделі суспільно-політичного розвитку, варіанти політичної модернізації
Закавказькі пострадянські держави Альтернативи розвитку
Політичні системи Середньоазіатських пострадянських держав
Особливості подолання перехідного періоду та євроінтеграції країн Балтії
Західноєвропейська модель розвитку посттоталітарних країн Центральної та Південно-Східної Європи
Право націй на самовизначення, суть та складність реалізації
Теорія та практика національної політики СРСР
Проблеми міжнаціональних відносин у пострадянських країнах
Міжетнічні відносини та національна політика України
Поняття «соціально орієнтованої економіки» та «соціальної держави»
Еволюція ставлення до соціальної політики в різних країнах світу та СРСР
Суть та напрями соціальної політики в Україні
Болонський процес та соціальні реформи в освіті у сучасній Україні
Шляхи наближення до європейських стандартів охорони здоров`я в сучасній Україні
Соціальні перспективи розвитку духовності, культури, спорту в сучасній Україні
Роль соціальної політики в трансформації політичних систем та формуванні громадянського суспільства
Геополітика як наука Історія геополітичних учень та закони геополітики
Природа зовнішньої політики і міжнародних відносин Основні тенденції розвитку сучасної світової політики
Основні напрями та проблеми зовнішньої політики сучасної України
Українсько-російські взаємовідносини у сучасному геополітичному просторі
Міжнародні відносини та місце в них України
Політичні аспекти глобальних проблем сучасності

Представлено 2 товара