Історія держави і права України

Замовити контрольні роботи, курсові з дисципліни Історія держави та права України

Заказать курсовые, задачи по Истории государства и права
Стародавні держави та право на території України в період VІІ ст. до н.е. – VІ ст. н.е.
Утворення та суспільно-політичний лад Київської Русі VІ – поч. ХІІІ ст.
Джерела права та система права Руської держави Галицько-Волинська держава та право ХІ ст. – друга пол. ХІV ст.
Українські землі в складі Великого князівства Литовського та Речі Посполитої
Джерела права Великого князівства Литовського та Речі Посполитої
Органи влади та управління Запорізької Січі
Становлення української державності в роки народно-визвольної війни 1648-1654 рр.
Суспільно-політичний устрій і право на західноукраїнських землях у складі Австрійської та Австро-Угорської імперії
Суспільно-політичний лад і право України під владою іноземних держав ІІ пол. ХVІІ-ХVІІІ ст.
Суспільно-політичний лад і право в Україні у складі Російської держави ХІХ – поч. ХХ ст.
Суспільно-політичний лад і право у період відродження української держави 1917-1920 рр.
Суспільно-політичний лад і право Західноукраїнської Народної Республіки 1918-1923 рр. гг
Утворення СРСР та зміни у суспільно-політичному житті України
Входження Західної України, Північної Буковини та Закарпаття до складу України 1939-1945 рр.
Розпад СРСР та відродження української незалежної держави.
Держава і право України на сучасному етапі
Селянська реформа 1861
Судова реформа 1864
Предмет історії держави та права України
Періодизація історії держави і права України.
Перші державні утворення і право на території Північного Причорномор’я і Приазов’я (середина I тис. до н.е. — V ст. н.е.)
Назвіть головні джерела та риси права скіфської держави.
Проаналізуйте суспільно-політичний лад Боспорського царства.
Становлення і розвиток держави та права Київської Русі VI – ХІІ ст.
Головні риси судочинства в Київській державі.
Які теорії походження Київської Русі ви знаєте?
Проаналізуйте розвиток права власності в часи Київської Русі.
Держава і право феодально роздробленої Русі (30-ті роки ХІІ – ХІV ст.)
В чому полягають причини феодальної роздробленості як певного ступеня розвитку феодалізму?
Який вплив здійснило іноземне загарбання на хід подальшої консолідації руських земель?
Українські землі під владою Польщі та Литви (ХІV – середина ХVІІ ст.)
Приєднання українських земель до Великого Литовського князівства і Польщі. (Заочна)
Кревська, Городельська та Люблінська унії. Вплив уній на подальший розвиток земель Південно-Східної Русі.
Виникнення козацтва. Утворення Запорізької Січі, її соціальний склад та політичний устрій.
Розвиток магдебургського права в Речі Посполитій.
Коли та які держави захопили землі колишньої Київської Русі?
Який вплив здійснила давньоруська культура на державно-політичне життя Великого Литовського князівства?
Яким був суспільний устрій українських земель у складі Польщі та Литви?
Опишіть спадкове та зобов’язальне право за литовськими статутами.
Як, де і коли виникло українське козацтво?
Формування української держави у 1648-1658 роках
Політико-правове та соціально-економічне становище України напередодні повстання 1648 року.
Переяславська рада 1654 року. Значення переходу України під протекторат Росії. Різні точки зору на цей акт.
Якими були причини війни під керівництвом Богдана Хмельницького?
Судова система козацької держави та головні риси судочинства в ній.
Як відбувся перехід України під протекторат Росії?
Соціально-політичний устрій і право автономної України в складі Росії (середина ХVІІ – кінець ХVІІІ ст.)
Громадянська війна на Україні 1658—1663 рр. Поділ держави на дві частини — Правобережну і Лівобережну Україну.
Загальні риси права України в цей період. Перші спроби його кодифікації.
За яких умов Україна ввійшла до складу Росії?
Які головні події відбулися на західноукраїнських землях у другій половині ХVІІ – кінці ХVІІІ ст.?
Етапи та причини поступового обмеження магдебургського права в Російській імперії.
У чому полягають причини ліквідації царською владою автономії України і козацтва взагалі? Як це відбувалося?
Суспільно-політичний устрій і право України після ліквідації української державності (ХІХ ст.)
Розвиток господарства різних українських земель в ХІХ ст.
Головні риси права Росії в другій половині ХІХ століття.
Опишіть головні риси права Австро-Угорщини.
В чому полягає причина контрреформ Олександра ІІІ, проведених в 80-х роках ХІХ ст.?
Охарактеризуйте головні риси права Росії в другій половині ХІХ ст.
Суспільно-політичний лад і право України на початку ХХ ст.
Суспільний лад різних частин України. Робітничий клас та його становище.
Росія та Австро-Угорщина в кінці 1916 — початку 1917 рр. Визрівання глибокої революційної кризи.
Які зміни відбувалися в господарському розвитку українських земель на початку ХХ ст.?
Назвіть українські політичні та громадські організації, що виникли на початку ХХ ст.
Проаналізуйте, який вплив здійснила Перша світова війна на суспільно-політичні процеси в обох частинах України.
Українська національна державність у 1917 – 1920 роках
Перемога Лютневої буржуазно-демократичної революції. Крах самодержавства й утворення Тимчасового уряду.
Брестський мир. Окупація України Німеччиною.
Західно-Українська Народна Республіка та її злука з Українською Народною Республікою.
Конституція УНР. Її місце в український історіі.
Коли і внаслідок яких подій утворилася Українська Центральна Рада?
Якими були стосунки між Центральною Радою та Тимчасовим урядом?
Дайте характеристику зовнішній політиці урядів УНР, гетьманату та директорії.
Які законодавчі акти приймалися за часів гетьманату та директорії?
Утворення Української Соціалістичної Радянської Республіки. Держава і право УСРР в роки Громадянської війни
ІІІ Всеукраїнський з’їзд Рад. Конституція УСРР 1919.
Політика “Військового комунізму”.
Становлення радянського права.
Опишіть процеси становлення більшовицьких організацій в Україні.
Як і коли була проголошена Українська Соціалістична Радянська Республіка?
Яким був державний лад УСРР?
Які існували органи захисту радянського режиму в Україні?
Які зміни були внесені в цивільне, кримінальне, трудове, земельне, сімейне право в перші роки радянської влади?
Держава і право України в період побудови соціалізму (1921–1941)
Соціальний устрій та політичний лад України на початку 20-х років.
Західна Україна в 20-30-х роках ХХ століття.
Початок Другої світової війни. Приєднання Західної України, частини Бессарабії та Північної Буковини до складу УРСР.
Чому була запроваджена “Нова економічна політика”?
Які органи державної влади існували в УСРР після 1924 року?
Що змінилося в системі державних органів після прийняття Конституції УРСР 1937 року?
Коли і внаслідок яких подій Західна Україна була возз’єднана з УРСР?
Держава і право України в роки Великої Вітчизняної війни (1941 – 1945)
Перебудова державного механізму на початку війни.
Головні риси права Української РСР у роки війни.
Значення Великої Вітчизняної війни для подальшого розвитку державності СРСР.
Які головні події Великої Вітчизняної війни відбулися на території України?
Які зміни в органах державного керівництва були здійснені після початку війни?
Що змінилося в законодавстві УРСР та системі судочинства в цей час?
Дайте характеристику окупаційному режиму, що був встановлений фашистами на території України.
Як проходило відновлення радянської влади в Україні?
Розкажіть про діяльність українських націоналістичних організацій в роки війни.
Держава і право України в повоєнні десятиріччя 1945 – 1985
Стан економіки СРСР та України наприкінці війни. Початок “холодної війни”.
Негативний вплив авторитарної командно-адміністративної системи управління на економічне і суспільно-політичне життя країни.
Головні риси законодавства СРСР у повоєнний період.
Яким був стан економіки СРСР та України наприкінці війни?
Як проходила відбудова народного господарства?
Які міжнародні стосунки мали СРСР та УРСР після закінчення Другої світової війни?
Назвіть причини громадянської війни на Західній Україні.
Яке історичне значення мав ХХ з’їзд КПРС?
Що змінилося в радянському законодавстві та судочинстві в період хрущовської «відлиги»?
Дайте характеристику суспільно — економічному ладу України в період брежнєвського “застою”.
Дайте загальну характеристику Конституції УРСР 1978 року.
Назвіть головні риси законодавства СРСР в 70-ті та першій половині 80-х років.
Держава і право України в період “перебудови” 1985 — 1991рр.
Зміни в конституції УРСР та республіканському законодавстві. Зміни в статусі УРСР як союзної республіки.
Ліквідація ідеологічного та політичного панування компартії в країні. Розпад Союзу РСР.
Дайте характеристику соціально-економічній та політичній ситуації, що склалася в СРСР у середині 80-х років.
Назвіть причини і прояви відцентрових тенденцій в національних регіонах СРСР.
Розбудова Української незалежної держави
Проголошення у серпні 1991 р. незалежності України. Референдум про незалежність та вибори Президента України.
Які існують політичні партії та громадські організації в сучасній Україні?
Назвіть головні положення їхніх програм.
Які соціально-економічні процеси відбуваються в сучасній Україні?
Що змінилося за останнє десятиріччя в системі державного управління?
Як впливає економічна криза на процеси державотворення в Україні?
Які зміни вносяться в останні роки до різних галузей права незалежної України?
Дайте загальну характеристику Конституції України 1996 року. Яке значення вона має для подальшого розвитку нашого суспільства?

Представлено 14 товаров