Історія держави та права зарубіжних країн

Замовити контрольні роботи, есе, реферати з навчальних дисциплін Історія держави та права зарубіжних країн, Всесвітня історія, Всеобщая история государства и права
Історія держави і права країн Стародавнього Сходу.
Утворення держави в Єгипті. Основні риси її суспільно-політичного устрою.
Правові відносини в Стародавньому Єгипті.
Суспільний лад та форми правління в Стародавньому Вавилоні.
Джерела права. Закони царя Хаммурапі.
Особливості організації державного ладу в Індії.
Джерела права в Стародавній Індії. Закони Ману.
Формування держави в Стародавньому Китаї. Її суспільно-політичний устрій.
Головні риси її права. Зв’язок релігії та права. Конфуціанство.
У чому полягають загальні закономірності виникнення держави в країнах Стародавнього Сходу?
Яким був суспільний устрій давньосхідної общини?
Розкрийте поняття східної деспотії і назвіть її основні елементи.
Яким був судовий устрій у країнах східної деспотії?
Які риси мав судовий процес у країнах Стародавнього Сходу?
Назвіть склади злочинів і види покарань згідно із законами царя Хамураппі.
Яку роль відігравала релігія в регулюванні правових відносин на Стародавньому Сході?
Держава і право античного світу
Утворення Афінської демократичної республіки.
Джерела афінського права. Закони Солона та Калісфена.
Військово-аристократичний лад стародавньої Спарти. Закони Лікурга.
Закони Драконта та їх значення для розвитку державного життя Афін.
Утворення Римської республіки та її політичний устрій.
Суспільний лад Стародавнього Риму.
Періодизація розвитку римського права. Закони ХІІ таблиць.
Квіритське та перегринське право. Роль преторів у еволюції римського права.
Яку роль відігравали реформи Солона та Клісфена в демократизації державного ладу Афін у V ст. до н.е.
Яким було правове становище різних суспільних верств у Спарті, Афінах, Римі?
Чим відрізняється політична організація влади в Спарті від державного механізму в Афінах?
Якими були головні джерела афінського права?
Якими загальними рисами характеризується право Спарти?
Назвіть головні джерела римського права.
Феодальна держава та право в країнах Західної Європи
Розпад первіснообщинного ладу та формування феодальних відносин у західноєвропейських племенах.
Виникнення ранньофеодальної монархії у франків. Суспільний лад франків.
Джерела ранньофеодального права у франків. “Салічна правда”.
Етапи розвитку феодалізму. Станово-представницька та абсолютна монархія у Франції.
Суспільний, державний лад середньовічної Франції.
Правові відносини класичного феодального суспільства на прикладі середньовічної Франції.
Соціально-політичний устрій Англії після нормандського завоювання 1066р.
Станово-представницька монархія в Англії. Розвиток парламентаризму.
Особливості англійського феодального права.
У чому полягають головні закономірності процесу виникнення та розвитку феодальної держави та права.
Назвіть особливі риси розвитку феодального суспільства в різних Європейських країнах.
У чому полягає сутність відносин сюзеренітету-василітету?
Яку роль відігравала релігія у середньовічній феодальній державі?
Чому військова організація та суд сприяють посиленню королівської влади в період ранньофеодальної монархії?
Назвіть головні причини політичної роздробленості феодальної Німеччини на відміну від централізованих Європейських країн.
Як зароджувався англійський парламентаризм і які стосунки склалися між королем і парламентом?
Охарактеризуйте головні риси феодального права в країнах Західної Європи.
Дайте характеристику католицькому церковному праву.
У чому полягає рецепція римського права в Західній Європі?
Феодальні держави та право в країнах Арабського Сходу.
Розкладання первісного суспільства в арабських племенах. Зміни в суспільному ладі.
Поява ісламу та його вплив на державний лад і політичне життя Арабського Халіфату.
Мусульманське право. Шаріат. Судова система Арабського Халіфату.
Які ви знаєте головні закономірності виникнення та розвитку феодальної держави та права в країнах Азії?
Як була організована влада в Арабському халіфаті?
Поясніть, яким чином іслам впливає на всі сфери державного життя в країнах Арабського Сходу.
Що із себе представляє суд шаріату?
Охарактеризуйте головні джерела мусульманського права.
Держава та право феодальної Росії ХІV-ХVІІ ст.
Утворення Московської держави. Консолідація східноруських земель навколо Москви.
Політичний устрій і соціальна структура Великого Московського князівства.
Загальні риси права Московської держави.
Надайте характеристику політичному устрою країни в ХV — ХVІ ст.
Як здійснювалось державне управління в Росії за часів Івана ІV?
Яким був суспільний лад феодальної Росії в ХVІ ст.?
Чому Судебник 1497 року вважається першим загальноросійським правовим кодексом?
Охарактеризуйте судову систему російської централізованої держави.
Виникнення і розвиток буржуазної держави та права в Європі і США
Зародження капіталістичних відносин в Англії.
Революційні перетворення в країні в XVII ст. Зміни в державному ладі.
Англійський парламентаризм. Реформування політичної системи.
Розвиток англійського буржуазного права.
Суспільно-політичний розвиток Франції в другій половині XVIII ст.
Революція 1789 – 1793 років. Державний та політичний лад країни після повалення монархії.
Право буржуазної Франції. Кодекси Наполеона.
Політика Англії щодо північноамериканських колоній у ХVІІ – ХVІІІ ст.
Війна за незалежність. Прийняття Конституції 1787 р. Державний лад США.
Правова та судова системи США.
Назвіть головні етапи буржуазної революції 1640-1658 рр. в Англії?
Що стало причиною реставрації монархії Стюартів?
Яке значення для подальшого розвитку британської монархії мало прийняття у 1689 р. “Біллю про права”?
Які реформи було здійснено в Англії протягом ХХ ст.?
Що собою представляє процес поступової трансформації феодального права Англії в буржуазне?
Якими були особливості процесу створення в буржуазній Англії головних інститутів цивільного та кримінального права?
Які наслідки мала буржуазна революція 1789-1794 рр. для встановлення республіканської форми правління у Франції?
У чому полягає історичне значення “Декларації прав людини і громадянина” (1789 р.) та конституції Франції 1791 року?
З’ясуйте, які революційні заходи було здійснено у Франції урядом якобінців і в чому причина повалення їх диктатури?
У чому полягає головна причина приходу до влади у Франції Наполеона-Бонапарта?
Поясніть причину успіхів Наполеона у сфері внутрішньої та зовнішньої політики Франції.
Як було проголошено Другу республіку у Франції і прийнято конституцію 1848 року?
Назвіть причини та передумови буржуазної революції 1848-1849 рр. у Німеччині.
Надайте характеристику політичній системі та державному ладу Німецької імперії за Конституцією 1871 року.
Якою була нова правова та судова системи об’єднаної Німеччини?
Чим була обумовлена боротьба американських колоній проти англійського уряду?
Як відбувався процес об’єднання колоній в єдину федерацію?
Які ідеї містить “Декларація незалежності Сполучених Штатів”, що була оприлюднена в 1776 р. у Філадельфії?
Як розвивався конституційний процес у США після 1789 року?
Чи привела до суттєвих змін у соціальній політиці уряду США перемога Півночі у громадянській війні (1861-1864 рр.)?
Держава та право Франції в ХІХ ст. Паризька Комуна
Виникнення та державний устрій Паризької комуни.
Законодавча діяльність Ради комуни. “Декларація до народу” 1871 р.
Третя республіка у Франції. Її правова система.
У чому полягає основна причина приходу в Парижі 18 березня 1871 р. до влади пролетаріату?
Якою була спрямованість політики уряду Комуни?
Які революційні перетворення Комуна втілювала в життя?
Яке значення для майбутньої революційної боротьби міжнародного пролетаріату мав історичний досвід та уроки Паризької Комуни?
За яких обставин у Франції в 1875 році було відновлено республіку?
Історія держави та права США новітнього часу.
Економічний та політичний розвиток США на початку ХХ ст.
Правове забезпечення “нового курсу” Рузвельта.
Зміни у політичному житті країни після ІІ світової війни. Структура державної влади.
Законодавча система США на сучасному етапі.
Якими були результати І та ІІ світових війн для США?
«Велика депресія» та її вплив на суспільно-політичне життя США.
У чому полягає сутність «нового курсу» Ф. Рузвельта?
Які зміни відбувались в політичному житті США в 2-й половині ХХ ст.?
Які особливі риси має англо-саксонська правова система?
Новітня історія держави та права Німеччини.
Революція 1918 р. та її наслідки. Система органів влади й управління в період Веймарської республіки.
Прихід фашистів до влади. Сутність нового тоталітарного політичного режиму, його ідеологія. Законодавча база та судова система фашистської Німеччини.
Потсдамські угоди. Утворення ФРН та НДР. Головні риси Боннської конституції 1949 р. Державний устрій об’єднаної Німеччини з 1990 року.
Яким був державний лад Німеччини за Конституцією 1919 р.?
Дайте характеристику тоталітарному фашистському режиму, встановленому у Німеччині, та його ідеології.
На яких засадах формувалася законодавча база та судова система у фашистській Німеччині?
Якими були головні риси Боннської конституції 1949р.?
Якою була еволюція політичного режиму в НДР?
Держава та право Франції в ХХ столітті.
Франція після Першої світової війни. Народний фронт 1934 – 1938 рр. Державний механізм Третьої республіки.
Франція у Другій світовій війні. Конституція 1946 р. та її антидемократичний перегляд. Уряд генерала де Голля. Конституція П’ятої республіки 1958 р.
Політична та правова системи сучасної Франції.
Які зміни відбулися в економічному та політичному житті Франції після закінчення Першої світової війни?
Яким чином демократичному уряду національного фронту вдалося подолати фашистську небезпеку в країні?
Що представляє собою державний устрій Французької республіки за Конституцією 1946 р.?
У якому напрямку розвивалося французьке законодавство та система судочинства після другої світової війни?
Держава та право Великобританії в ХХ столітті
Розвиток двопартійної системи в першій половині ХХ ст.
Зміни в суспільно-політичному житті Великобританії після Другої світової війни.
Теорія та практика делегованого законодавства Великобританії на сучасному етапі.
Чим характеризується процес економічного та політичного розвитку Англії після закінчення першої світової війни?
Як розвивався конституційний процес в Англії після другої світової війни?
Які нові тенденції можна простежити у розвитку англійської правової системи в ХХ ст.?

Представлено 15 товаров