Значення управлінських кадрів у забезпеченні ефективності менеджменту курсова 2021

3.00 $

Категория:

Описание

План
Вступ
1 Кадровий потенціал управління
1.1 Процес формування управлінських кадрів
1.2 Організація діяльності кадрових служб. Відбір персоналу
2 Резерв кадрів
2.1 Поняття та формування резерву кадрів
2.2 Етапи та принципи формування резерву кадрового складу
Висновки
Перелік використаної літератури

Робота містить 32 сторінки.

Сучасні умови господарювання як провідних країн світу, так і країн, що будують соціальноорієнтовану ринкову економічну систему (до яких належить і Україна), об’єктивно виокремлюють важливий (а, можливо, і головний) чинник економічного прогресу – людський. Це доведено як працями науковців, так і практикою господарського життя сучасного суспільства. Саме людський чинник шляхом здійснення трудової діяльності стає вирішальним у досягненні максимальної ефективності функціонування економічних систем всіх рівнів – від світової економіки до окремого підприємства.
Приведення змісту діяльності працівників у відповідність до цілей підприємства вимагає ефективного управління людськими ресурсами, яке в сучасній світовій науці і практиці реалізується в побудові системи кадрового менеджменту підприємства. Саме кадровий менеджмент покликаний сформувати передумови і забезпечити ефективне формування, використання, розвиток та відтворення потенціалу персоналу у контексті досягнення обраних цілей як підприємства, так і його працівників.
Об’єктом роботи є управлінські кадри як компонент управління підприємством.
Метою даної роботи є аналіз кадрового потенціалу управління та характеристика кадрової діяльності.
Завдання дослідження:
— визначити процес формування управлінських кадрів;
— розглянути процес організації діяльності кадрових служб;
— дати загальну характеристику формуванню резерву кадрів.
— встановити етапи та принципи формування резерву кадрів.
Серед зарубіжних учених, яким належить вагомий внесок у розвиток теорії управління, слід відзначити Ф.Тейлора, Г.Гант, Ф. і Л. Гілбрети, Г.Емерсона, А.Файоля, М.Вебера, Г.Мінцберга, М. Портер, Р. Каца, А. Маслоу, Д. Кэмпбела та ін. При написанні роботи були також використані роботи таких вітчизняних учених як І.Ю. Антонець, В.О. Кравченко, О.А Князєва, І.А. Міщенко, А.П. Поплавська тощо.
У вітчизняній теорії і практиці освіти питанням менеджменту надається значний інтерес. До вагомих робіт слід віднести праці відомих вітчизняних учених О. Ельбрехта, М. Драгомирецької М. Єрмошенка, Я. Камінецького, М. Мурашко, Ю. Палеха та ін.